Tarihi Eserler

Altıgöz Köprüsü Nerededir, Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Altıgöz Köprüsü, Afyonkarahisar demiryolu istasyonu yakınında Akarçay üzerinde Selçuklular devrine ait bir köprü.

Üzerindeki çok girift bir sülüs hattı ile yazılmış ve bu yüzden de pek doğru okunamayan Arapça kitabesine göre. önce Ebû Vefa İlyâs b. Oğuz adında bir emîr tarafından yaptırılıp vakfedilmiş, onun ölümünden sonra harap olmuş ve 606 (1209-10) yılında aynı vakfın geli­riyle Emîr Sipâhsâlâr Ebû Hâmid Hacı Mehmed b. İlyâs tarafından tamir etti­rilmiştir. Roma devrine ait bir lahit par­çası üzerine işlenen ve hiçbir güzelliği olmayan bu kitabenin hattatı Mehmed olarak adını da kaydetmiştir. 22 Cemâziyelâhir 1072 (12 Şubat 1662) tarihli bir arşiv kaydından köprünün bakımının Ak-koyunlu cemaatine ait olduğu öğrenil­diğine göre kurucuların da aynı cemaat­ten olduğu düşünülebilir.

İtinasız bir işçilikle yapılmış olan 44 m. uzunluğundaki köprünün taşlan arasın­da Roma ve Bizans devrine ait devşir­me parçalar da görülmektedir. Yuvar­lak kemerli altı göz bugün toprağa gö­mülmüş durumdadır. Çok harap bir hal­de yok olmaya terkedilmiş olan Altıgöz Köprüsü her ne kadar sanat bakımın­dan gösterişli değilse de Anadolu’da Sel­çuklu devri köprülerinin ilk örneklerin­den biri olması dolayısıyla tarihî değere sahiptir.

Diyanet islam Ansiklopedisi

İlgili Makaleler