Ali Paşa, Güzelce Kimdir, Hayatı, Kaptanı Derya-Sadrazam

Ali Paşa, Güzelce (ö. 1030/1621) Osmanlı kaptan-ı deryası ve sadrazamı.

989 (1581) yılında doğdu. İstanköylü Ahmed Paşa’nın oğludur. Anne tarafın­dan seyyiddir. Babası, Tunus beylerbeyi iken mehdilik iddiası ile ortaya çıkan Yahya p. Yahya adlı bir şaki ile giriştiği savaşta öldü (1590). Bu sırada dokuz yaşlarında bulunan Ali Paşa bir süre sonra babasının adamları ile birleşerek intikamını aldı. Genç yaşta Dimyat san­cağı beyliğine getirildi ve on beş yıl bu görevde kaldıktan sonra İstanbul’a gel­di. 1605’te kendisine önce Yemen eya­leti, sonra Magosa sancağı verildiyse de kabul etmedi. Daha sonra iki yıl Tunus valiliğinde, üç yıl Mora sancak beyliğin­de ve tekrar Kıbrıs’ta görevlendirildi. Ar­dından, vezirlik rütbesiyle ikinci defa Tu­nus beylerbeyiliğine atandı. 17 Ocak 1617’de Halil Paşa’nın yerine kaptan-ı derya oldu. 23 Ağustos 1617’de Akde­niz’de şiddetli bir fırtınaya tutuldu, ma­iyetindeki on bir kadırga kayboldu. I. Mustafa’nın tahta çıkışından sonra bir ara azledildiyse de 2 Ocak 1618’de ikin­ci defa aynı göreve getirildi. Donanma ile Akdeniz’e açıldığı üçüncü seferinde, ele geçirdiği alt kalyon ve ganimet mal­larından 200 esirle çok miktarda parayı Sultan II. Osman’a hediye olarak getir­di; böylece diğer vezirler arasında imti­yazlı bir mevki kazandı. Bu sayede 23 Aralık 1619’da Öküz Mehmed Paşa’nın yerine sadrazam oldu. Bu görevde iken hazinenin giderlerini karşılamak üzere büyük gayret sarfetti; hatta kendisin­den önceki sadrazam da dahil olmak üzere birçok devlet adamının mallarını müsadere ettirdi. II. Osman’a değerli he­diyeler sunarak onun gözüne girmeyi başardı; bu şekilde muhaliflerini kısa zamanda merkezden uzaklaştırdı. Sad­razamlığı sırasında II. Osman’ı Lehistan seferi için teşvik eden Ali Paşa 15 Rebîülâhir 1030’da vefat etti; Beşiktaş’ta Yahya Efendi Dergâhı yakı­nındaki türbesine defnedildi.

Güzelce Ali Paşa’nın kaptan-ı derya­lığı zamanında Sakız, Nakşe ve Andre sancakları Kaptanpaşa eyaletine bağlan­mış, 9 Cemâziyelâhir 1027’de çıkarılan bir emr-i şerifle Mora mukâtaa gelirleri derya beyleri­nin sâlyâne ve masraflarına ocaklık tayin edilmiş, tersanede ve gemilerin donanımında bazı değişiklikler yapılmış­tır. Güler yüzlü, hayır ve hasenat sahibi bir kimse olan ve Çelebi lakabı ile de tanınan Güzelce Ali Paşa, Sakız ve Yeniköy’de birer ca­mi inşa ettirmiş, Kasımpaşa’da ki Emîr Efendi Zâviyesi’ne de su getirtmiştir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi