Albert Aftalion kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Albert Aftalion kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1832-1885) Fransız iktisatçı. “Hızlandırma” teorisini geliştirmiştir. Bulgaristan’da, Rusçuk’ta doğdu, Fransa’da Chambery’de öldü. Paris Hukuk Fakültesi’nde profe­sörlük yaptı. Ekonomik krizlerin nedenleri konusun­da açılımlar getirmiş, ödemeler dengesi ve para üzerine araştırmalar yapmıştır. 1911’de yayımlanan Les crises periodiques de surproduction (“Periyodik Aşırı Üretim Krizleri”) adlı kitabında konjonktür dalgalanmaları konusunda açı­lımlar getiren bir kriz teorisi ortaya koydu. Aftalion’a göre, tüketim mallarına talep arttığı zaman, bu talebi karşılayacak üretim kapasitesine kısa zamanda ulaş­mak mümkün olamaz. Gerekli üretim kapasitesine ulaşabilmek için yeterli üretim aracının üretilmesi teknik koşullara bağlıdır. Bu sağlandıktan sonra tüketim malları arzında artış başlar ve bu artış malların tüketiciye gittikçe daha az marjinal fayda sağladığı duruma kadar devam eder. Üretim artışının tüketim malları talebini aştığı durumda fazla üretim durumu ortaya çıkar. Talep düşüklüğü, kâr sağlaya­cak yüksek fiyatlar konmasını engeller. Yatırımların gelişmesi durur. Yeni yatırımlar ancak üretim araçla­rının aşınması sonucu, üretim kapasitesi düşünce söz konusu olur. Bu aşamadan sonra aynı konjonktür yeniden ortaya çıkar ve olaylar tekrarlanır.

Aftalion’a göre üretimdeki konjonktür değişim­leri, yatırım malları üreten sanayi kollarında öteki sanayi kollarında olduğundan çok daha büyük çaplı­dır. Aftalion, fazla üretimle ilgili değerlendirme yaparken Jean-Baptiste Say ve Ricardo’nun, her üretimin bir başka üretim için kendi değerine eşdeğer toplamda bir piyasa yarattığı konusundaki görüşlerini kabul etmiştir. Buna rağmen fazla üretimin olanaklı olduğunu ispatlayabilmek için, marjinal faydanın düş­mesi kavramından yararlanmıştır. Aftalion’un geliş­tirdiği hızlandırma teorisine (acceleration principle) göre, belirli bir yıldaki yeni net yatırım miktarı, bir önceki yılın tüketici harcamalarındaki değişikliklerin sermaye hasıla katsayısıyla çarpılması sonucu belir­lenmektedir. Aftalion, hızlandırma teorisini, kriz teorisi ile birlikte incelemiştir.

YAPITLAR:

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 2. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983