Alaca İmaret Camii Nerededir, Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Alaca İmaret Camii. Selanik’te XV. yüzyıla ait bir cami.

Minare gövdesi kırmızı renkte bakla­va dilimi şeklinde bir motifle süslenmiş olduğu için camiye bu ad verilmiştir. Ka­pısının üstündeki Arapça kitabesine gö­re, Fâtih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri vezirlerinden Selanik Valisi İshak Paşa tarafından Muharrem 889’da yaptırılmıştır. 892 (1487) ta­rihli Arapça vakfiye ile de imaretin kad­rosu, vazifeleri ve gelirleri düzenlenmiş­tir.

Alaca İmaret Camii, iki yanında tabhane odaları olan tabhaneli (veya zâviyeli) camilerin güzel bir örneğidir. Sütunlara oturan kemerlerle yükselen son cemaat yeri beş kubbelidir. Mukamaslı bir cümle kapısından girilen hacim aynı eksen üzerinde yer alan, eş büyüklükte iki kubbe ile örtülmüştür. Yanlarında­ki tabhane odaları ikişerden dört tane olup bunlarla harim arasında dar bi­rer dehliz holü vardır. Bu ocaklı odalar da kubbelidir. Alaca İmaret Camiinin adındaki imaret kelimesi, daha sonrala­rı kullanılan “Aşhane-imaret” anlamına alınmamalıdır. Burası, vakfiyesinden de anlaşıldığı gibi, bir şeyhin idaresinde olan. “Ayende ve revende”nin misafir edilmesi için yapılmış bir imaret idi. Ala­ca İmaret Camii, plan bakımından İshak Paşa’nın İnegöl’de aynı tipteki hayratı­na çok benzer. Duvarları muntazam bir işçilikle taş ve tuğladan renkli bir görü­nüm sağlayacak surette yapılmıştır.

Selanik Balkan Harbi’nde kaybedil­dikten sonra caminin minaresi temeli­ne kadar yıktırılmıştır. Çok bakımsız ve üstünün kurşunlan sökülmüş halde olan cami ise bugün izci çocukların lokali ola­rak kullanılmaktadır. Önceleri etrafı açık olan bu caminin çevresi son yıllarda mo­dern yapılarla kapatılmıştır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi