Akşemseddin Türbesi Nerededir, Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Akşemseddin Türbesi. Bolu’nun Göynük kazasında Akşemseddin’in defnedildiği kabir.

İstanbul’un manevî fâtihi kabul edilen ve Fâtih Sultan Mehmed’in hocası olan Akşemseddin’in türbesi Süleyman Pa­şa Camii yanındadır. Kapı kemeri ayna­sındaki Arapça kitabesine göre, 792’de (1390) dünyaya gelip 863 Rebîülâhir sonlarında vefat eden Şeyh Aksemseddin için 868 (1463-64) yılında yaptırılmıştır. Evliya Çelebi Se­yahatnamesi’nin matbu nüshasındaki bir notta, türbenin harap olması üzerine hazîne-i hâssadan masrafı karşıla­narak yeni ve güzel bir türbe yapıldığı belirtilmiştir. 1952 yılından itibaren tür­benin dış mimarisi tamir görmüş, bu sırada içindeki sandukaların yerleri de­ğiştirildiği gibi bir tanesi de anlaşılma­yan bir sebepten kaldırılarak yok edil­miştir.

Aksemseddin Türbesi, çapı 4.80 m. kadar olan bir altıgen biçimindedir ve kesme taştan yapılmıştır. Üstünü kur­şun kaplı bir kubbe örter. Her cephesin­de altlı üstlü ikişer pencere vardır. Kapı çerçevesi basit, sade ve Osmanlı devri Türk türbe mimarisinin klasik çağının mütevazı bir örneğidir. Son tamirde san­dukaların yanlara yerleştirilmesi gibi yanlış bir işin niçin yapıldığının izahı mümkün değildir. Türbede Akşemsed-din’den başka iki oğlu da yatmaktadır. Evliya Çelebi. Akşemseddin’in pek çok sayıdaki oğul ve torunlarının adlarını vererek bunların çoğunun onun yanın­da yattıklarını bildirir. Şeyhin sanduka­sı. Anadolu’da Selçuklu devrinde çok görülen ceviz ağacından işlenmiş san­dukaların bir benzeridir. İki yan cephe­sinde kabartma harflerle bir hikmet ile bir hadîs-i şerif yazılmıştır. Baş tarafta­ki aynasında rûmîlerle bezenmiş yine bir hadîs-i şerif, diğer aynada ise bir hakim sözü görülür. Akşemseddin’in sanduka­sı, Osmanlı devrinde yapılan ağaç san­dukaların sonuncusu olarak özel bir de­ğere sahiptir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi