Akidetü İbn Dakiki’l-id Kitabı, Özellikleri, Hakkında Bilgi

32

AKÎDETÜ İBN DAKİKİ’L-ÎD

Şafiî âlimlerinden Takıyyüddin Muhammed b. Ali b. Dakîku’lîd’in (ö. 702/1302) akaide dair risalesi.

Kâtip Çelebi tarafından İbn Dakikulid’e nisbet edilen risale ilâhiyyât nübüvvât sem’iyyât ve imamet konularından oluşur. Âlemin yaratılışı bahsi ile başlayan ilâ­hiyyât kısmında, hudûs delili açıklan­dıktan sonra Allah’ın sıfatları, yön ve mekândan tenzihi, istiva, irade hür­riyeti, Allah’ın görülmesi (rü’yetullah), kulların fiilleri ve Allah hakkında mec­buriyet (vücûb’ alellah) fikrinin reddi gi­bi konular anlatılır. Nübüvvât kısmında, peygamberliğin mucize ile ispatı, Hz. Muhammed’in nübüvveti ve Kur’anın İ’câz yönleri kısaca zikredilir. Risale, nasların bildirdiği ve aklın mümkün gördüğü sem’iyyât konularını sıraladıktan sonra ilk dört halifenin fazilet sırası ve ima­metin şartları bahsiyle sona erer. Ese­rin bugüne kadar rastlanan tek nüsha­sı Süleymaniye Kütüphanesi’ndedir.

Sekiz varaktan oluşan risalenin büyük bir kısmı Allah’ın sıfatlan konusuyla il­gilidir. Ehl-i sünnet akidesini işleyen bu küçük risalenin bilinen tek şerhi İbrahim b. Ebû Şerîf el-Kudsînin el-İkdun-nazîd adlı eseridir.

TDV İslam Ansiklopedisi