Akaidin Nesefi Konusu, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Ebû Hafs Necmeddin Ömer b. Muhammed en-Nesefî'nin (ö. 537/1142) akaide dair risalesi.Delillerden tecrit edilmiş olan bu kü­çük risalenin Necmeddin en-Nesef’ye nisbeti ihtilâf konusudur. Leknevî. Zürkâ’nin Şerhu'l-mevâhib'inden naklen, eserin fakih olarak tanınan Necmeddin en-Nesefîye değil, kelâmcılığıyla mâruf Burhâneddin en-Nesefîye ait olduğunu kaydeder. İsmail Hakkı İzmirli de bu ka­naati benimser. Ancak risalenin ilk şârihi olan Teftâzânî ile Kâtip Çelebi, İsma­il Paşa,...

el-Muhtasar – Kuduri Muhtevası, Özellikleri, Hakkında Bilgi

el-Muhtaşar. Kudûrî'nin (ö. 428/1031) Hanefi fıkhına dair eseri. Hanefî mezhebinde en çok mel metinlerden biridir. Mâl ründe Halîl b. İshak el-CündîY taşarı için olduğu gibi Hanefî de de "el-kitâb" dendiği zanin bu eseri kastedilir.Yaklaşık 12.000 meseleyi içerdiği söyle­nen eî-Muhtaşar diğer klasik fıkıh eserlerinde olduğu gibi kitap ve bab sistemine göre düzenlenmiştir. Bi­rinci kitap taharet, son kitap ferâiz olup genellikle...

Arap Edebiyatında Hiciv Türü, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Arap Edebiyatında Hiciv. Hiciv Arap şiirinin en eski ürünlerindendir. Dine dayalı lanetle­me ve beddua formları kâhinlerin büyü mahiyetindeki secilerine, bunlar da irticalî recezlere dönüşmüş, hiciv bu süreç için­de gelişerek bir edebî tür olarak ortaya çıkmıştır. İslâm öncesi dönemde birini hicvetmek isteyen bir Arap şairinin kâhin­ler gibi özel kıyafete bürünmesi, başını tı­raş ettirip koku sürünmesi ve özel pabuç­lar giymesi, hicivle...

ﻚ Kef Harfi, Harfinin Okunuşu, Anlamı, Hakkında Bilgi

(ﻚ‎) Kef. Arap alfabesinin yirmi ikinci harfi.Arap alfabesinin yirmi ikinci, Osmanlı alfabesinin yirmi beşinci ve ebced terti­binin on birinci harfi olan kâfin sayı de­ğeri yirmidir. Mahreci Sîbeveyhi'ye göre "kâfin mahrecinin az önü, yani ağzın en arka yeridir; dolayısıyla bir artdamaksıl (postpalatale/velaire) ünsüzdür. Halîlb. Ahmed kâfi da kâf gibi küçük dil harfi (hu­rûf-ı leheviyye) saymaktadır. Arap dil bilgisi geleneğinde kâf...

Leyla ve Mecnun – Nizami Konusu, Yazılması, Hakkında Bilgi

İran şairlerinin eserle­rinde çeşitli vesilelerle Leylâ ve Mecnûn adları zikredilmiş ve şiirlere konu olmuşsa da konuyu ­ müstakil bir eser olarak ilk ortaya koyan şair Nizamî Gencevi'dir.Şirvanşahlar'dan Ahsitân b. Menûçihr, Nizâmi'den konuyu manzum olarak kale­me almasını isteyince Nizamî, dört aydan az bir süre içinde ( h. 584/m. 1188) 4718 beyitlik bir mesnevi yazmış, Nizami'nin üçüncü mesnevisi olan eserde,...

Matlau’l İtikad – Fuzuli Kitabı, Konusu, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Matlau'l-İtikad. Fuzûlî'nin (ö. 963/1556) temel akaid ve kelâm konularına dair Arapça eseri.Tam adı Matlau'l-İtikad il ma'rife-ti'î-mebde' ve'l-me'âd olan kitap dört ana bölümden (rükün) oluşmaktadır. Birinci bölüm bilgi konusuna ayrılmış olup burada ilimle marifet kavramlarının muh­telif tarifleri yapılmış, dinî veya temel bilginin naklî mi aklî mi olduğu konuları üzerinde kısaca durulmuş, bilginin (mari­fet) çeşitleri ve elde ediliş yöntemlerine bakış yapılmıştır....

Arı Kovanına Çomak Sokan Kız Kimin Eseri, Kimin Kitabı, Yazarı Kimdir, Hakkında Bilgi

Arı Kovanına Çomak Sokan Kız son dönem İsveçli yazar Stieg Larsson'un polisiye romanı. Milenyum Üçlemesinin 2007'de basılan üçüncü ve son kitabıdır.

Devlet Kimin Eseri, Kitabının Yazarı Kimdir, Hakkında Bilgi

Devlet Sokrates'in sağlıklı ve mutlu bir toplum hayatı için düşündüğü devlet modelini anlatır. Günümüzdeki devlet felsefesi üzerinde temel kaynaklardan biri olması açısından önemlidir. Aynı zamanda mutluluk felsefesi üzerine yazılmış bir metindir. Eser Platon tarafından yazılmıştır. Fakat eserde Platon'un hocası olan Socrates'in konuşmaları yer almaktadır.

Göçebe Kimin Eseri, Yazarı Kimdir, Kısaca Konusu Hakkında Bilgi

Knut Hamsun'un üç bölümden oluşan eseri Göçebe, Türkçeye Behçet Necatigil tarafından çevrilmiştir. Knut Hamsun eseri yazarken elli yaşındadır. Eserin bölümleri:

Arketipçi Eleştiri Nedir, Kısaca Hakkında Bilgi

Arketipçi eleştiri (archetypal criticism) 20. yy’da gelişen bir edebiyat eleştirisi anlayışıdır. Adını “ana örnek” ya da “ilk model” anlamına gelen “arketip” sözcüğünden alır. Amacı, eski çağlardan beri insanları etkileyen ve değişik edebi türlerde farklı biçimlerde tekrarlanan evrensel nitelikteki mit, imge, simge, kişi, durum ya da olay örgülerini ortaya çıkarmak ve çözümlemektir. Arketipçi yöntem, edebiyatı ayin, mit ve halk masalları...

Kütul Kulub Kitabı, Konusu, Yazarı, Hakkında Bilgi

Kütu'l-kulûb. Ebû Tâlib el-Mekkî'nin (Ö. 386/996) tasavvufa dair eseri.Tam adı Kütü'l-kulûb fîmu'âmeleti'l-mahbûb ve vaşii tarîki'l-mürîd ilâ makâmi't-tevhîd olan eserin ne zaman ya­zıldığı kesin olarak belli değildir. Ancak 3S0 (961) yılında vefat eden Ebü'l-Hasan İbn Sâlim'den "merhum" diye söz edildiği­ne göre bu tarihten son­ra kaleme alınmış olması gerekir. Müelli­fin çağdaşları Ebû Nasr es-Serrâc'ın ei-Lümcf ve Kelâbâzî'nin ef-Tacarju/'undan çok daha hacimli...

Kitabül Harac – Ebû Yûsuf Konuları, Hakkında Bilgi

Kitâbü'l-Harâc. Ebû Yûsuf'un (ö. 182/798) malî konular yanında, muamelât, ceza, idare ve devletler hukuku kapsamına giren çeşitli meseleleri ele alan eseri.Halife Hârûnürreşîd'in talebi üzerine hazırlandığı rivayet edilmekle birlikte kim­liği zikredilmeyen bir halifeye yönelik bir hitapla başlamaktadır. Müellifin emîrü'l-mü'minînin kendisinden haraç, uşûr, sadaka(zekât), cevâlî gibi vergiler ve diğer hususlarda bilip uygulamakla mükellef olduğu kuralları ihtiva eden bir kitap ha­zırlamasını istediğine...

Hüccetullahil Baliga Kitabı, Konuları, Hakkında Bilgi

Şah Veliyyullah ed-Dihlevî'nin (ö. 1176/1762) dînî hükümlerin hikmet ve gerekçelerini konu edinen eseri.Kısa bir sunuşun ardından bir mukad­dime ile iki bölümden meydana gelen eserin sunuş kısmında müellif, dinî ilim­lerin temeli olarak kabul ettiği hadisin önemine kısaca temas ettikten sonra bü­tün İslâmî ilimler içinde en zor, en derin fakat en önemli ilmin hikmet-i teşrî' (di­nî hükümlerin konuluşsebepleri ve amaç­larına dair...