Akça Mescid Nerede, Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Akça Mescid. Adana’da Ramazanoğulları döneminde yapılmış XV. yüzyıla ait bir mescid.

Ulucami’nin 50 m. kadar kuzeyinde bulunan Akça Mescid’in asıl adı, Pîri Paşa’nın 947 (1540-41) tarihli vakfiyesine göre Akça Ahmed Mescidi’dir. Eserin in­şa kitabesi bulunmamakla birlikte bazı araştırmacılar binanın tarihini, taçkapı üzerinde evvelce mevcut olan iki kuş kabartmasının ebcedle ifade ettiği raka­ma göre tayin etmektedirler. Buna göre mescidin inşa tarihi olarak 812 (1409) yılı çıkmaktadır ki bu tarih Ramazanoğulları’ndan Şehâbeddin Ahmed Bey’in zamanına rastlamaktadır. Ancak bu gö­rüşün sağlam bir esasa dayanmadığı ve sadece bir faraziyeden ibaret olduğu da unutulmamalıdır.

Akça Mescid, ölçüleri dıştan dışa 9.60X 9.60 m. olan kubbe örtülü bir harim ile bunu kuzey ve batıdan çevreleyen 3.20 m. genişliğinde sundurmalı bir son ce­maat yerinden meydana gelmektedir. Tamamen kesme taştan yapılan eserin kapısında, mihrabında, bazı pencere per­vazlarında ve son cemaat yerinin mih­rabında zengin mermer süslemeler bu­lunmaktadır. Bunlar arasında en çok dikkati çekenler girift bitki, kuş ve as­lan motiflerinin yerleştirildiği mukarnas firiziyle taçkapı süslemeleridir. Mihrabin sade nişi ve yanlarındaki nebatî be­zemeli iki sütunçe, biri geometrik di­ğeri mukarnaslı iki silme içerisine alın­mıştır.

Akça Mescid. bu kadar geç bir tarih­te Selçuklu süsleme anlayışını devam ettirmesi ve son cemaat yerinin binanın batsında yer alması gibi özelliklerle dik­kati çekmektedir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi