Akbıyık Sultan Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

AKBIYIK SULTAN (ö. 860/1456) II. Murad ve Fâtih devri şeyhlerinden.

Asıl adının Ahmed Şemseddin veya Abdullah olduğu rivayet edilir. Kaynak­larda genellikle keşf ve keramet sahibi bir meczup olarak tanıtılır ve şeyhi Hacı Bayrâm-ı Velî ile ilgili bazı menkıbe­leri nakledilir. Bayramiyye’nin Celvetiyye kolu silsilesinde yer alan Akbıyık’a II. Murad. Cemâziyelevvel 841 [Kasım 1437] tarihli temliknâme ile Bursa-Yenişehir yakınlarındaki Austos köyünü bağışladı. Varna Seferine (1444) ve İstanbul’un fethine katıldı. Fetihten sonra Ayasofya civarında adına bir cami yapıldı ve bu semte onun adı verildi. Meczup tavrına rağmen Çandarlı Halil Paşa gibi devlet adamları ve Molla Yegân gibi âlimler­le sohbetlerde bulundu. Mecmualarda Şems-i Huda mahlasıyla bazı şiirlerine de rastlanmaktadır. Malının hesabını bi­lemeyecek kadar zengin olan Akbıyık’ın. servetini Allah yolunda harcamak mak­sadıyla Bursa Ulucamii civarında yaptır­dığı külliyeden günümüze sadece medfun bulunduğu türbe ulaşabilmiş, ima­ret ve tekkeden eser kalmamıştır.

TDV İslam Ansiklopedisi