Tarihi Eserler

Ağa Cafer Paşa Camii Tarihçesi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Ağa Cafer Paşa Camii, Kıbrıs Girne’de XVI. yüzyıla ait cami.

Ağa Cafer Paşa Camii adıyla da anılan yapı, Kıbrıs Beylerbeyi Cafer Paşa tara­fından XVI. yüzyıl sonunda yaptırılmış­tır. 1008 Muharreminde düzenlenen vakfiyesinde camiye Kıbrıs’ta pek çok çiftlik, bahçe, tarla, zeytinlik, ev, ambar, ahır vb.nin vakfedildiği belir­tilir. Vakfiyeden, ayrıca Konya’daki mevlevîhâneye de büyük ölçüde pay ayrılmış olduğu görülmektedir. 1974’ten önce EOKA tedhiş örgütünün elinde bulunan cami, Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra kurulan bir dernek, kısmen de Vakıflar ve Din İşleri Dairesi’nin yardımlarıyla ta­mir görerek ibadete açılmıştır.

Cafer Paşa Camii, Kıbrıs’ın Türk dev­rinde yapılmış belli başlı bütün camiler gibi dikdörtgen biçiminde enine uzanan bir mekândan ibarettir. İki sütuna da­yanan üç kemerli bir son cemaat yerini takip eden harimi, kıble duvarı istikame­tinde atılmış kemerlere oturan bir çatı ile örtülmüştür. Yine Kıbrıs camilerinin çoğunda görüldüğü gibi sol tarafta bir bölüm duvarla bölünerek esas mekân­dan ayrılmıştır. Son cemaat yerine biti­şik olan minare kesme taştan inşa edil­miş olup basit bir çıkmaya oturan şerefesiyle sade bir mimariye sahiptir.

Cafer Paşa’nın bu camiden başka Magosa’da bir su yolu ile çeşme vakfettiği bilinmektedir. Ayrıca Magosa Kalesi için­deki bir hamam da (Kertikli Hamam) onun evkafındandır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi

İlgili Makaleler