Adil Bey (Baytar binbaşı) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

28

Adil Bey (Baytar binbaşı) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Baytar tabiblerin en haziklerinden olup İstanbul’ludur. Tahsilini ikmal için Fransa’ya gönderildiği zaman meşhur dahi Pastör’ün en mümtaz talebelerinden Nokar’den istifade etmiş ve üstün zekâsı ve gayreti dolayısıyla hocasının takdirine mazhar olmuştur.

İstanbul’a avdetinde «bakteriyoloji» hane’ye memur edilerek pek ciddi eserler meydana getirmiştir. Bunlardan başlıcası kendi araştırması mahsulü olmak üzere bulduğu ‘veba-i bakari’ aşısıdır ki bugün medeni memleketlerin büyük kısmına İstanbul’dan ihracat vuku bulmaktadır. Nokar’ın (Emraz-ı Sariye)’sini terceme etmişse de basılmamıştır.

Nokar’ın (Hayvanatı Ehliye Emraz-ı Sariyesi) hakkındaki takrirlerini de zabt etmiştir ki bu takrir bilahare Baytar Ameliyat Mektebi müdürü Mehmet Galip Bey’in himmetiyle elde edilerek 1312/1896’da tertib edilip basılmıştır. Orman ve Ziraat Nezaretine bağlı Mülkiye Baytar müdürü iken 1315/1899’da vefat etmiştir. Topkapı dışında medfundur.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.