Abdürrahim Karahisari Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

21

Abdürrahim Karahisârî (ö. 888/1483’ten sonra) Türk mutasavvıf ve şairi. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Babası Alâeddîn-i Mısrî ve kardeşlerinin kurdukları vakıflardan zengin ve köklü bir aileye mensup olduğu anlaşılmakta­dır. Bazı kaynaklardaki rivayetlerden ve kendi eserlerindeki bilgilerden anlaşıl­dığına göre Akşemseddin’e intisap et­miş, ondan feyiz almış ve daha sonra da halifesi olmuştur. Enîsrnin Mendkıb-ı Akşemseddin adlı eserinde nak­ledilen bazı hadiselerden, hayatının bü­yük bir kısmını şeyhi ile beraber geçir­diği ve 1436 yılında onunla birlikte Beypazarı’nda, 1443 tarihinde ise Edirne’­de bulunduğu anlaşılmaktadır. Akşemseddin’le birlikte İstanbul’un fethine iş­tirak ettiği söylenmekte ise de kaynak­larda bu konuda herhangi bir kayıt yok­tur. Kardeşi Muslihuddin’in tanzim et­tirdiği vakfiyede şahitler arasında adının geçmesinden, fetihten iki ay sonra [Receb 857/Temmuz 1453] Karahisar’da bulunduğu anlaşılmaktadır. İstanbul’­un fethinde bulunmuşsa bile muhte­melen o da, şeyhi Akşemseddin gibi, Fâtih Sultan Mehmed’e kırılmış oldu­ğundan memleketine dönmüştür. Ni­tekim, Münyetü’I-ebrâr adlı eserinin müellif nüshasında fetih için düşürdü­ğü tarihi çıkarması ve fetihten yedi yıl sonra kaleme aldığı Vahdetnâme adlı eserini Veziriazam Mahmud Paşa’ya it­haf edip Fâtih Sultan Mehmed’in adını anmamış olması bu ihtimali kuvvetlen­dirmektedir. Eşrâtü’ssâca adlı eserinin telif kaydından, Karahisâri’nin 1457 yı­lında İznik’te bulunduğu, Enîsrnin Akşemseddin’in vefatıyla ilgili olarak verdi­ği bilgilerden de 1458’de Göynük’e gittiği öğrenilmektedir. Şairin, vakfiyesini düzenlediği 888 (1483) yılına kadar ne­rede bulunduğuna dair herhangi bir bilgi mevcut değildir. Bu tarihte Karahisar’da tanzim ettirdiği vakfıyesiyle servetini ve kitaplarını Afyon’da yaptır­dığı mescide vakfetmiştir. Ölüm tarihi kaynaklarda zikredilmemekle beraber, 1494’te Karahisar’ı ziyaret eden Muğla­lı Şâhidi’nin, şairin bu tarihte hayatta olmadığına dair beyanından, onun 1494 yılından önce öldüğü anlaşılmaktadır. Türbesi Karahisar’da Kasımpaşa Camii’nin yanındadır.

Eserleri