Abdullah bin Zeyd bin Salebe Kimdir, Hayatı, Rüyasında Ezanı Gören Sahabi

Abdullah b. Zeyd b. Sa’lebe, tam adı Ebû Muhammed Abdullah b. Zeyd b. Sa’lebe el-Ensârî (ö. 32/653) “Sâhibü’l-ezân” diye meşhur olan sahâbî.

Ensarın Hazrec koluna mensuptur. Dedesinin Sa’lebe değil Abdürabbih ol­duğu da söylenmektedir. Akabe’de Hz. Peygamber’e biat etti. Bedir Savaşı’na katıldı. Diğer gazvelerde de bulundu. Hicretin birinci yılında Mescid-i Nebevî tamamlandıktan sonra müslümanların ibadete nasıl çağrılacağının müzakere edildiği günlerde Abdullah’a rüyasında ezanın sözleri bildirildi. Sabahleyin Hz. Peygamber’e giderek rüyasını anlattı. Peygamber, “Bu sâdık bir rüyadır” de­dikten sonra ezanın sözlerini Bilâl’e öğ­retmesini emretti. Bundan dolayı “Sâhibü’l-ezân” di­ye şöhret buldu. Kaynaklarda, Abdul­lah’tan rivayet edilmiş başka bir hadi­sin bulunmadığı kaydedilmekte ise de İbn Hacer ondan gelen altı veya yedi kadar hadisi müstakil bir cüzde topla­mıştır. Bu hadisleri oğlu Muhammed, torunu Abdullah b. Muhammed, Saîd b. Müseyyeb ve Abdurrahman b. Ebü Ley­lâ rivayet etmiştir. Rivayetleri Kütüb-i Sille’nin dört Sünen’inde yer almıştır.

Abdullah b. Zeyd. Hz. Osman devrin­de altmış dört yaşlarında Medine’de ve­fat etti. Namazını Hz. Osman kıldırdı. Uhud Savaşı’nda şehid düştüğüne dair rivayet ise zayıf kabul edilmiştir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi