ETKİLEŞİM (SOSYAL)

 

ETKİLEŞİM (SOSYAL)

 

Sosyal etkileşim
genellikle iletişimyoluyla in­sanların ve grupların hareketlerinin karşılıklı
etkileşim ini de ifade eder. Bu tanım kişinin kendisiyle etkileşimini İçine
alır.

Terim üç farklı
anlamda kullanılmaktadır.

İlk anlamda insana
uygulandığında en basit sosyal etkileşim, aşağıdaki örneklerde görüle­bileceği
gibi kişiler ve sosyal güçler arasındaki karşılıklı etkileşimdir: “İnsan
doğasında ve kül­türde varlığını bulan sosyal faktörlerin karşı­lıklı
etkileşimi sosyal etkileşimdir.” “Sosyal et­kileşim karşlıklı olmayı
gerektirir”.

Birçok sosyolog ve
antropolog tarafından kullanılan İkinci lür tanım insan ilişkilerinin bir tür
“karşılıklı etkileşim” olduğunu ortaya koyar. İlişkinin insanlara
uygulandığı gibi, sembolik etkileşim olarak adlandırılması ge­rektiğini iddia
ederler: Yani, sosyal etkileşim iletişime dayanır. Birey diğerleriyle İletişim
yo­luyla İlişki kurar, bu faaliyetin sonucu sosyal ilişki sürecidir. Ama bazı
yazarların iletişim ve etkileşimi aynı şey olarak görmesine rağmen.diğerleri
etkileşimin ek özellikler içerdiğini be­lirtir: “Sosyal etkileşim işlevsel
olarak iki ya da daha fazla kişinin ilişkiye geçtiğinde (fiziki iliş­ki olması
gerekmeyebilir) meydana gelen dav­ranış değişikliği şeklinde tanımlanabilir.

Üçüncü tanım kişinin
kendisiyle sosyal etki­leşim içinde olduğunu öne süren bazı sosyal bilimciler
tarafından kullanılmaktadır. Yani “bir odada bîr problem üzerinde çalışan,
ken­disiyle konuşan ya da yüksek sesle düşünen bir kişi, etkileşim kendisiyle
olduğu halde, tek­nik olarak kişinin sosyal etkileşim içinde oldu­ğu
anlaşılır.”

(SBA)
Ük.Onıp.-İieıişim.