Ali İbnul Medini kimdir? hayatı ve eserleri

Ali İbnul Medini kimdir? hayatı ve eserleri: Ebu’l-Hasan Ali İbnu Abdillah İbni Câfer İbni Necîh es-Sa’dî el-Medînî 16l-234 yılları arasında yaşamıştır. Hadîs ilminin köşe taşlarından biridir. 200’den fazla te’lifi olduğu söylenir. Babası, Hammâd İbnu Zeyd, Abdurrezzâk, Ma’n İbnu Îsâ, Huşeym, İbnu Uyeyne ve bunların muasırlarından hadîs dinlemiştir. Kendisinden Zühlî, Buhârî, Ebu Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, İbnu Mâce, İsmâil el-Kâdı Ebu Ya’la el-Bagavî Ahmed İbnu Hanbel, Osman İbnu Ebî Şeybe ve başka pek çok imamlar hadîs dinlemiştir. İslâm âlimleri onun ilminin genişliğini ve hadîs ilminde tuttuğu makamın yüceliğini beyan hususunda ittifak ederler. Ebu Hâtim: “İbnu’l-Medînî, hadîs ve ilel’de diğer alimlerden ileri idi. Ahmed İbnu Hanbel’in onu bir kere ismiyle andığını işitmedim, ona olan saygısı sebebiyle hep künyesi ile zikrederdi” demiştir. Ebu Davud, ilel’i bilmekte İbnu’l-Medînî’nin Ahmed İbnu Hanbel’den ileri olduğunu söylemiştir. İbnu Uyeyne: “Ali İbnu’l-Medînî’yi fazla sevgimden dolayı beni ayıplıyorlar. Allah’a yemin olsun, ben onun benden öğrendiğinin daha fazlasını ben ondan öğrendim” der. Yahyâ’l-Kattân da, Ali İbnu’l-Medînî’den öğrendiğinin ona öğrettiğinden çokluğunu ifade etmiştir. Nesâî: “Ali İbnu’l-Medîni sırf bu ilim için yaratılmış biri” diye överken, Buhârî de: “Ben kendimi Ali İbnul-Medînî’den başka kimsenin yanında küçük hissetmedim” diye tebcîl ve takdirde bulunmuştur. Buhârî, ondan 303 hadîs tahric eder. Ebu Kudâme es-Serahsî -der ki: Ali İbnu’l-Medînî’yi dinledim, şöyle bir rüya gördüğünü anlattı: “Gökten Süreyya yıldızı sarkmıştı, ben ona yapıştım”. Ebu Kudâme ilâve eder: “Allah onun bu rüyasını sâdık bir rüya kıldı. Zira o, hadîste, hiç kimseye nasib olmayan bir dereceye ulaşmıştır”. Bunu te’yîd eden bir rivâyet, Ali İbnu’l-Medînî Bağdad’a geldiği zaman teşkil edilen ilim halkasına oranın iki büyük hadîsçisi Ahmed İbnu Hanbel ve Yahya İbnu Ma’în başta bütün ulemanın hazır bulunduğunu, yapılan müzâkerelerde Ahmed İbnu Hanbel ile Yahya İbnu Ma’în’in ihtilafa düştükleri yerlerde Ali İbnu’l-Medinî’nin konuştuğunu belirtir. Bir diğer rivayete göre, Buhârî’ye ne arzuladığı sorulur. Cevaben: “Irak’a gitmek, orada Ali İbnu’l-Medînî’yi sağ olarak bulmak ve hadîs meclisine katılmak” der.

İbnu Hibban, es-Sikât’da Ali İbnu’l-Medînî’den bahsederken: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın hadîslerindeki ileli bilmede asrının en bilgini idi. ilim için seyahatler yaptı, hadîs topladı, yazdı, te’lifâtta bulundu, müzâkere meclisleri kurdu” diyerek ilmî şahsîyetinin zenginlik ve çok yönlülüğüne dikkat çeker.

Ali İbnu’l-Medîni, halku’l-Kur’an meselesinin kızıştığı bir dönemde yaşamıştır. Umerânın baskısına, Ahmed İbnu Hanbel gibi tahammül gösterememiştir. Bu sebeple kendisini cerhedenler olmuş ve hatta Ebu Zür’a gibi bazıları kendisinden rivâyeti terketmiştir. Ancak, yine kaynaklarımızın belirttiği üzere, korku sebebiyle eğildiğini belirten Ali İbnu’l-Medînî halku’l-Kur’an meselesinden rücu etmiş ve Kur’an’a mahlûk demenin küfür olduğunu söylemiştir.

Ali İbnu’l-Medînî’nin son derece müttakî bir zât olduğu ayrıca belirtilir.

Kaynak: Hadis Tarihi, Abdulvahid Metin