33Sosyoloji Sözlüğü

AİLE SOSYOLOJİSİ

 

 AİLE SOSYOLOJİSİ

 

Aİlc sosyolojisi,
ailenin görevi, yapısı, tarihî süreç içindeki gelişimi, aileyi teşkil eden
birey­ler ve bunların rol ve statülerini, ailenin için­de bulunduğu toplumun
siyasal, dini, ekono­mik, sosyal ve kültüre! yapısına güre inceleyen sosyoloji
dalıdır. Pek çok sosyolog ve sosyal düşünür her çağda ailenin sosyal
fonksiyonla-

rı üzerinde durmuşlar
ve onu toplumun önem­li kurumlarından biri olarak görmüşlerdir. Hatta, bazıları
sosyal huzursuzlukların teme­linde aile yapısında meydana »elen çözülmeyi
göstermişlerdir. Bilindiği gibi, aile, yeni yeti­şen nesillere ilk şekli veren,
onları eğilen, ko­ruyan, yetiştiren kurumdur. Ancak ailenin bu rolü giderek
başka kurumlara intikal etmiş ya da değişikliğe uğramıştır. Özellikle günümüz
ailesi artık bireyin sosyalleştirildiği, geçimini sağladığı, şahsiyetini
geliştirdiği, koruduğu ye­gâne merkez ve ocak olmaktan çıkmış, aile bi­reylerinin
statü ve rolleri de değişmiştir. Evli­lik ilişkileri yeni şekiller almıştır.
Kadın eski şartlar İçinde değildir. Eskiden görülen ve an­ne, baba, büyük anne,
büyük baba, amcalar ve çocukların oluşturduğu geniş aile; yerini baba, anne ve
evlenmemiş çocuklardan oluşan “çe­kirdek aile”yc bırakmıştır. Ailevî
ilişkilerde farklılaşma meydana gelmiştir. Bütün bu sos­yal değişmeler
karşısında toplumun temeli olan aile kurumunun yeni şartlara rahatlıkla uyumunu
sağlamak için bazı tedbirler almak gerekmektedir. İşte bu ve benzeri konular ku­rumlar
sosyolojisinin önemli bir dalı olan/l/7e Sosyolojisi alanına girmektedir.

(SBA)

Bk. Aile; Akrabalık;
Evlilik. [1]

 [1] Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Risale Yayınları: 1/15.