Ahmed Ümidi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

41

Ahmed Ümidi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Celvetî tarikatından âlim ve şair bir zat olup Kızanlıklıdır. İstanbul’da tahsilini bitirdikten sonra Fatih Sultan Mehmed Han Camiinde vaaz eder ve Küçük Ayasofya yakınında Hüseyinağa zaviyesinde şeyhlik yapardı. 1106 H. tarihinde vefat etti. Fatih’te Çırçır Mescidi yakınında Çiviciler sokağında pederi İsmail Efendi yanında gömülmüştür.

Eserleri basılmamış olup şunlardır :

20 cüz miktarında olan (Mecalisü’l-Evliya, Divan-ı İlahiyat, Tercü-me-i Keşf ü Beyat fi’t-tıb, Risaletü’l-Ed’iye) dir. Pederi İsmail Ümidî Efendi, Hüdai Efendi Hazretlerinin halifelerindendir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Meral Yayınevi, İstanbul