Abdülhamid Efendi (Kara Mollazade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

44

Abdülhamid Efendi (Kara Mollazade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1278/1861) Nakşibendî şeyhlerinden fazilet sahibi bir zat olup Ayıntaplıdır.  Memleketinde tedris ve irşad ile hayatını geçirmiştir. 1278 H. de vefat ederek Kurban Baba eteğindeki dağa defnedildi. Eserlerinin en meşhuru Fıkıhdan meşhur [Tahtâvî haşiyesinin tercemesi] dir ki 7 cildi basılmıştır. [Feraiz] ile alâkalı olan 8. cildi basılmamıştır. Muhammed İbni Abdullah İbni Ahmed El-Hatip El-Timurtaşî El-Gammezî’nin [Tenvirü’l-Ebsar] ını Muhammed Alaaddîn El Haskefî şerh etmiş ve bu şerhe Ahmed Tahtavî haşiye yazmıştır. [Âdabü’z-Zakirin ve Necatü’s-Salikin] isminde de tasavvufî bir eseri vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Meral Yayınevi, İstanbul