Abdülahad Nuri kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi:

31

Abdülahad Nuri kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1594/95-1650/51) Türk mutasavvıf, şair. Midilli’de Halvetilik tarikatını yaymıştır. Halveti şeyhlerinden Abdülahad Nuri Efendi, Sivaslı Kadı Muslihiddin Mustafa Efendi’nin oğludur. Sivas’ta doğdu. Çocuk yaşta babası ölünce dayısı Abdülmecid Sivasi Efendi tarafından büyütüldü. İlk­öğrenimini dayısından aldı. III. Mehmed’in, Abdül­mecid Efendi’yi İstanbul’a daveti üzerine onunla birlikte İstanbul’a geldi. Öğrenimini burada bitirdi. Abdülmecid Sivasi Efendi’nin halifesi oldu. Halveti tarikatını yaymak için Middilli’ye gönderildi. Bir süre sonra İstanbul’a geri çağrılarak kendisine Mehmed Ağa Tekkesi şeyhliği verildi (1614). Fatih (1631), Bayezid (1641) camilerinin kürsü vaizliğinde bulun­du, İstanbul’da öldü.

Devrinin bilginlerinden sayılan Abdülahad Nuri Efendi, tasavvuf şiirleri, ilahiler yazmıştır. Bunların yanı sıra rüyaların yorumu, tekke adabı, zikir, din ve tasavvuf üzerine otuza yakın risalesi vardır.

Divan daha çok gazel tarzında yazılmış tasavvufa dayanan şiirlerinden oluşur. Risale fî Hakkı Devranı Safiye, Sufiler’in, tekkede devran denilen ve Tanrı’nın doksan dokuz isminden birini sürekli anarak dönme­lerinin gereğini anlatır. Risaletü’t-Tac’da tarikat şeyh­lerinin başlarına giydikleri tacın, yapılışını, renklerini, ve üzerinde bulunan simgelerin özelliklerini açıklar. Riyazü’l-Ezkar,   tekkede   zikretmenin kurallarını açıklar. Risale fi Hayatü’l-Hızır ve Uy as, Hızır ve İlyas peygamberin hayatlarını ve menkıbelerini içerir.

YAPITLAR (başlıca):

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Anskilopedisi, 1. Cilt, Anadolu yayıncılık, 1983