Abdu’l-aziz Efendi (Hekim-başı) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

30

Abdu’l-aziz Efendi (Hekim-başı) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı tarihçilerinden Suphi Efendi’nin oğlu olup tıb ilmi ve sair ilimlerde ihtisas sahibidir. Yıldızların hükümlerine dair Alişah Harzemi’nin (Eşçarü’l-Esmar) ve Muhemmed Şerif Bekri’nin (Bürhanü’l-Kifaye) adlı Farsça kitablarını terceme ettiği gibi ahlaktan da güzel bir eser yazmıştır. Dil uzatmak töhmetinden naşi 1197 (1783) tarihinde İstanköy adasında sürgün olarak vefat etmiştir. Türkçe ve Farsça şiir yazmağa muktedirdi. Bir de Fransızcadan (Kıtaat-ı Nükade fi Tercemeti Kelimati L-Varide) isminde tıbbi bir eseri, İtalya Tarihi’ni ve Bevarhave’nin (Fusul) ismindeki tıbbi eserini terceme etmiştir.

Teşrih ile müzmin ve gayri müzmin hastalıkların tedavilerine dair Latince ‘den terceme ettiği eseri Es’ad Efendi kütübhanesindedir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.