Ana Sayfa Kimdir Yusuf İbn-i Mehmed Milevi (Milevi-Vekil-zade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Yusuf İbn-i Mehmed Milevi (Milevi-Vekil-zade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Yusuf İbn-i Mehmed Milevi (Milevi-Vekil-zade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Tarih ile meşgul, fazilet ve bilgi sahiblerindendir. Mısır valilerinden Abdi Paşa’nın zamanında Mısır’a giderek Paşa’nın emri ile (Vefeyatü’l- A’yan)’ı (Acaibü’l-Mahlukat)ı, İmam-i Suyuti’nin (Hüsnü’l-Muhazere fi Ahbar-i Mısri’l-Kahire) adlı eserini terceme etmiştir. Bu tercemelerden mütercimin kendi el yazısı ile yazılı (Hüsnü’l-Muhadara) tercemesi Osmanlı Müzesi Kütübhanesinde vardır. Açık Türkçe ile yazılmış istifadeyi mucib bir eserdir. Tercemesi 1130 (1718) tarihindedir. (Mile) Aydın vilayetinde Söke ile Milas arasında bir köydür. Eserlerinden bir de Bahçekapısı’nda Aşir Efendi Kütübhanesinde (Ahsenü’l-Memalik li-Ahbari’l-Beramik) isminde Arapça bir cild küçük (Beramike «Bermekiler» tarihi) vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.