Yusuf Dağseven Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Yusuf Dağseven, (1871-1945) Son devrin tanınmış hanende ve bestekârlarından.

İstanbul Üsküdar’da doğdu. Mutasar­rıf Hacı Ali Bey’in oğludur. İlk öğrenimi­ni Doğancılar’daki Fıstıklı Mektebi’nde yaptı. Paşakapısı Rüşdiyesi’ni bitirdik­ten sonra Edirne İdâdî’sine devam etti. Üçüncü sınıfta iken Müşir Arif Paşa’nın delaletiyle saraya alındı. Sarayda okudu­ğu bir ezanı dinleyen Sultan II. Abdülhamid’in takdirini kazanarak müezzinliğe ayrıldı. Bilhassa sesinin güzelliğiyle dik­kati çekti ve Muzıka-i Hümâyun’a girdi. Burada yüzbaşı rütbesine kadar yüksel­di. Hayatının son yılları hakkında herhangi bir bilgi elde edilememiştir. Üsküdar’­da vefat etti.

Müzikali Yusuf Bey olarak da tanınan Yusuf Dağseven, devrinde bilhassa ha­nendeliğime şöhret kazanmış musikişi­naslardandır. İlk mûsiki derslerini hün­kâr başmüezzini Miralay Eyyûbî Bahâeddin Bey’den almış, neyzen Hammâmîzâde Osman Beyden de özellikle dinî eser­ler meşketmiştir. Mûsikideki temel bil­gileri Muzıka-i Hümâyun’da edindiği ve daha sonra kendisini bu sahada yetiş­tirdiği anlaşılmaktadır. Hanendeliğinin yanı sıra bestekârlığı ile de bilinen Dağseven bazı şarkı ve İlâhiler bestelemiş­tir. Zamanımıza bunlardan ancak iki ilâ­hisi ulaşmıştır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi