Ana Sayfa Kimdir YÛNUS BİN HABÎB KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

YÛNUS BİN HABÎB KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

0

Ebû Abdi’r-Rahmân (veya Ebû Muhamrned) Yûnus, Fudalâdan bir zât­tır. A’cemiyyü’1-asl olduğu mervîdir.-.Benî Leys’in ve Dabbe’nin mevâlîsinden imiş. Yüz yaşını mütecaviz olduğu halde (183) târihinde vefat etmiştir.

Mevki-i  İlmîsi

Yûnus b. Habîb, yüksek bir âlimdir. Nahiv ilmine herkesten ziyâde vâ­kıf idi. Ebû Amr b. el-Alâ’nın ashabından bulunuyordu. Basra’da tedris ile iştigal ederdi. (Kitâbu Maâni’l-Kur’ân), (Kitâbü’l-Lûgat), (Kitâbü’n-Nevâdi-ri’1-Kebîr),  (Kitâbü’l-Emsâl) vesaire ünvanlariyle bâzı müellefâtı vardır.

Me’hazlar  :  Fihrist-i  İbn-i Nedîm.

   KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi