YEHOVACILIK

 

YEHOVACILIK

CYEHOVA ŞAHİTLERİ)

 

Gizli bir teşkilâta sahip dinî, siyasî ve
milletlerarası bir gruptur. 19. yüzyılın orta­larında Amerika’da ortaya çıktı
(1844). Hı­ristiyan olduklarını ileri sürmekteyseler de Yahudi nüfuzu altında
bulunmakta ve onla­rın hesabına çalışmaktadırlar. “Yehova”, aslında
Yahudilikte Tanrı için kullanılan “Yahve” kelimesinin galatıdır,
Yehova Şa­hitleri bu adı Eski Ahit ifadesinden çıkarıp benimsemişlerdir:
“Siz benim şahitlerimsi-niz, der Yehova.” Yehova Şahitleri’nin baş­ka
bir adı da “Yeni Dünya CemiyetTdir. Bu isimle 1931 yılından itibaren
tanınmıştır. Daha önceleri farklı isimler almışlardı.

Charles Taze Russell (1862-1916) adın­da bir rahip
tarafından 1874 yılında kuruldu. Russell, ciddi bir eğitim görmemişti. Bir
Kitab-ı Mukaddes topluluğu kurdu. 1879’da “Siyon’un Tarassut Kulesi”
dergi­sini çıkardı. Birkaç sene sonra da aynı ad al­tında bir cemiyet kurdu.
(Daha sonra “si-yon” kelimesi atıldı.) Russell, kimi saçma­lıklarından
ötürü gazetecilerle mahkemelik oldu. Ancak mahkemeleri kaybetti. Hatta mahkeme
sonunda şahsiyetiyle ilgili önem­li yazıları da ortaya çıktı: 14 yaşından sonra
bir tahsil görmediği, klasik dilleri bilmedi­ği, yalan söylediği, hatta yalan
yere yemin ettiği, çıkarcılığı gibi.

Daha sonra teşkilatın başkanlığına Franklin Rotherford
(1869-1942) getirildi. Babil’in Düşüşü adlı kitabın sahibidir. Yüzden fazla
eser yazmıştır.

Amblemleri: Teşkilâtın ambleminde şunlar yer alın
Minora: Yahudilerin dinî ve millî sembolü olan yedili şamdan. Altı kö­şeli
yıldız: Bu da Yahudilerin sembolüdür. Yehova adı: Yahudiler’de ilah manasına ge­len
bu adı İbranice yazarlar.

Temel düşünce ve İnançları

Yehova’nın ilah olduğuna, tsa’nın da onun ülkesinin
başkanı olduğuna inanırlar. Ayrıca Hıristiyanların mukaddes kitabına inanırlar;
fakat keyfi manalar verirler. Baş­kanlarına da körü körüne uyarlar.

Mesih ve Kitab-ı Mukaddes’i kendi he­defleri olan
“Dünyayı ele geçirmek, dinî ve dünyevi bir devlet kurmak” için alet
olarak kullanırlar.

Ahirete ve Cennete inanmazlar; inançla­rına göre
cennet dünyada, kendi memleket-lerindedir. Şeytan da bu dünyanın görülmez
yöneticîsidir.

isa’nın askerleriyle birlikte bir kurtarma savaşına
girişip yeryüzündeki tüm hüküm­darları, siyasi kuruluştan, devletleri,
mületteri, kısaca şeytanın güçlerini yok edeceği­ne inanırlar. Bu, Armagedon
Savaşı’yla sağlanacaktır. Böylece Tann’nın Krallığı da kurulacaktır.

Ruh’a ve ebediliğine inanmazlar. Kendi­lerine has
tapınakları vardır. Bunlara Krali­yet Salonu ve Rabbin Evi adını verirler.

însan kardeşliği sadece bunlara mahsus­tur, diğer
insanlara bu vasfı vermezler. Ye-hova Şahidi olmayan herkese karşıdırlar.

Tüm rejimlere karşıdırlar; ayaklanmala­rı teşvik
ederler. Yahudilik dışında tüm din­lere karşı düşmanlık gösterirler. Başkanla­rının
tümü Yahudi’dir. Her Yehova Şahidi, Yehova’nın eskeridir; askerlik yapmaz,
bayrağı put olarak görürler.

Yahudiliğin mukaddes olarak tanıdığı 19 kitabın
mukaddesliğini kabul ederler.

Yehova, Oğul, Ruhulkudüs şeklindeki teslisi kabul
ederler.

Bunların, özel kavramları olan bir Hıris­tiyan fırkası
olduklarını kabullenmek mümkündür. Ancak Yahudilerin kontrolü altındadırlar.
Genel olarak Yahudi inançla­rını kabul eder ve Yahudilerin hedefleri için
çalışırlar. Eski filozofların ve özellikle Yu­nan filozoflarının düşüncelerinden
etkilen­mişlerdir.

İsrail’le, masonlukla ve beynelmilel si-yonist
örgütlerle sıkı ilişkileri vardır. Mis­yoner, komünist teşkilatlarıyla ve
enternas­yonal sosyalizmle işbirliği halindedirler. Nüfuz sahibi olan Yunan ve
Ermenilerle de geniş münasebetleri var.

Dünyada bu gizli ve tehlikeli örgütün bu­lunmadığı yer
hemen hemen yok gibidir. Genel merkezleri New York’tadır.

1955 yılında, faaliyet gösterdikleri ülke sayısı
158’i, üye sayısı 632929’u, davetçi sayısı 1814’ü bulmuştu. Şimdi sayılarının

ne kadar olduğunu tahmin etmek güçtür. Bazı ülkeler,
örgütün tehlikesini anlayarak faaliyetlerini yasaklamıştır. Bu ülkelerden
bazıları şunlardır Singapur, Lübnan, Fildi­şi Sahili, Filipinler, Irak, Norveç,
Kamerun, Çin, Türkiye, isviçre, Romanya, Hollanda. Ancak örgüt bu ülkelerde
faaliyetlerini giz­lice sürdürmektedir. Afrika ve İslâm ülke­lerinde ise
faaliyetlerini çoğunlukla Misyo­ner teşkilatlarıyla beraber sürdürürler.

Binlerce kitap, broşür ve gazete yayınla­yıp bedava
dağıtmaları mali güçlerinin bü­yük olduğunu göstermektedir.

Özel okulları, çiftlikleri, bastn-yayın ev­leri ve
bunların her birinin özel idaresi var­dır. Tercüme ve telif büroları, mukaddes
ki­tabı çıkarlarına uygun bir şekilde tefsir et­mek için dinî komisyonları
vardır.

Yahudilerin hesabına çalışan benzer ör­gütlerle
işbirliği yaparak bulundukları ül­kelerde örgüt üyelerini istihbarat, casusluk
ve propaganda işlerinde kullanırlar.

(SBA)