Ana Sayfa Kimdir Vücudi Mehmed İbn-i Abdü’l-aziz Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Vücudi Mehmed İbn-i Abdü’l-aziz Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Vücudi Mehmed İbn-i Abdü’l-aziz Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ebu’s-Suud Efendi’nin talebelerinden, tarih bilgini, şair bir zat olup Larende’lidir.

«Ol reis-i ulema gitdi Vücudi hayfa»

mısra’ının delaleti olan 1021 (1612)’de memleketinde müfti iken irtihal etmiştir. Sebt ibn-i Cevzi’nin (Mir’atü’z-Zeman fi Tarihi’l-A’yan) ismindeki meşhur tarihini terceme ve meşhur Osmanlı kumandanlarından Özdemiroğlu Osman Paşa ile Kıbrıs fatihi Lala Mustafa Paşa’nın harblerini de yazmıştır. (Hayal-i Yar) ve (Şahid-i Ma’na) isimlerinde iki manzumesi vardır. İmam-i Gazali’nin (et-Teberrü’l-Mesbuk fi Nesayihi’l-Müluk) ismindeki eserini terceme etmiştir ki eserin metni sonradan Mısır’da basılmıştır. İbn-i Kayyım’ın yirmi mes’ele üzerine tertib edilmiş (Menazilü’l-Ervah) veyahut (Ahval-i Alem-i Berzah) isminde bir eserini de terceme etmiştir ki, bir nüshası Umumi Kütübhanede mevcuttur.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.