Kimdir

Vahi Mehmed Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Vahi Mehmed Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Vezirlerin zekilerinden olup annesi Kilis’ten, babası İstanbul’da Baltacı kısmındandır. Bir çok siyasi me’muriyetlerde bulunmuştur. 1221 (1806) senesinde hususi murahhas olarak Napolyon’a gönderilmiştir. Basılmış güzel bir sefaretnamesi vardır. 1244 (1828) tarihinde (Kal’a-i Sultaniye) Çanakkale’de vefat etmiştir. Geyikli köyünde medfundur. (Minhacü’r-Rümat) isminde basılmamış bir eseri ve bazı şiirleri olduğu gibi Osmanlı Devleti – İngiltere musalahasına dair takrir tarzında bir risalesi ve (Mirkatü’l-Münacat) isminde (Kaside-i Dimyatiye) şerhi vardır.

Beyitlerinden:

«Keşf-i raz etmez salabetkar olan kable’l-fena

Yanmadıkça ud ser-buyen etmez aşikar.»

(Vak’a-yi Sakiz) ismindeki basılmış tarihçe de bu zatındir ki Mahruki Ali Paşa’ya adem-i muavenetini örtmek için yazmiştir. Bu eser 1237 (1822) tarihindeki Rum fetretinde muhafızı bulunduğu Sakız Adasında karada cereyan eden olayları beyan edici olup (Tarih- Vak’ayi Cezire-i Sakiz) terkibinin noktalı harfleri olaya tarihtir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.