Ana Sayfa Kimdir Todd May – Postyapısalcı Anarşizmin Siyaset Felsefesi

Todd May – Postyapısalcı Anarşizmin Siyaset Felsefesi

0

Todd May – Postyapısalcı Anarşizmin Siyaset Felsefesi : Olan ile olması gereken arasındaki gerilim, geleneksel anarşizmden Marksizm’e, Eleştirel Kuram’dan postyapısalcılığa kadar siyaset felse­fesinin ana sorunsalım oluşturur. Marksizm, olan’ı açıklarken ekonomik ilişkileri merkeze koyar, erk ilişkilerini de bu bağlamda yorumlar. Geleneksel anarşizm ise, Mark­sizm’in toplumsal ve siyasal alan araşma çizdiği kesin ayrıma karşı çı­kar; ama insanın doğası gereği iyi olduğu kabulüne dayanan hümaniz­mi nedeniyle kimi sorunları bünyesinde barındırır.

Foucault, Deleuze ve Lyotard postyapısalcı yaklaşımla, tek bir mer­kezden çıkarak toplumu kontrol altına alan baskıcı erk anlayışı yerine; merkezsiz, her yerde bulunan, üretici bir erk anlayışını ortaya koyarak siyaset felsefesinde büyük bir dönüşümün imkânlarını sağlamışlardır. Todd May, Postyapısalcı Anarşizmin Siyaset Felsefesi’nde, hümanist a pn’on’sinden sıyrılmış, postyapısalcı bir anarşizm kuramı geliştiriyor. Postyapısalcıhğm kuramsal öncüllerini devlet, erk, toplumsal alan, si­yasal pratik gibi bağlamlarda inceleyen May, postyapısalcı düşüncenin bu alanlara ilişkin yaklaşımım bir taktik siyaset felsefesi olarak benim­siyor. May’e göre stratejik siyaset felsefesi tek bir hedefe yönelik, üni- ter bir çözümlemeyi gerekli kılar. Tüm sorunları temel bir soruna in­dirger. Merkezde temel sorunun, çevrede ise türemiş sorunların yer al­dığı eşmerkezli halkalardan oluşmuş bir toplumsal ve siyasal evren tasvir eder. Bu felsefeye göre erk bir merkezden yayılır. Özgürleşebil­mek için öncü bir partinin eşlik ettiği müdahale/mücadele türü esastır. Foucault, Deleuze ve Lyotard’ın yapıtlarında açığa çıkan taktik siya­set felsefesi için erkin konumlandığı tek bir merkez yoktur. Erkin mer- kezsizleşmiş, dağınık ve ağsal bir özellik gösterdiği yerde öncü rolü gereksizleşir. Temsiliyet reddedilir. Erk ve baskının merkezsiz olması gibi direnişin de merkezsiz olması zorunludur.