33Sosyoloji Sözlüğü

TEKNİK

 

TEKNİK

 

Veri toplama
araçlarına teknik denir. Klasik metodolojik yaklaşımla yürütülen çalışmalarda
kavramsal düzlemde kurulan ilişkinin amprik düzlemde de mevcut olup olmadığını,
mevcut ise ne kadar sıklıkta ve şiddette olduğunun ortaya çıkarılması için
olaylar dünyasına başvurmak gerekir. Tek­nik, olaylar dünyasından veri toplama
işle­minde kullandığımız araçlara verilen genel bir addır. Sosyal bilimlerde
kullanılan baş­lıca teknikler arasında gözlem, deney, test, görüşme (mülakat),
anket, olay incelemesi ile bunların alt tipleri gösterilebilir. Topla­nan
verilerin analizinde ve sentezinde kul­lanılan her türlü istatistik işlemine de
teknik denir.

Türk sosyoloji
geleneği içinde teknik ile yönetim arasında net bir ayrım yapılmasına rağmen,
psikoloji, eğitim gibi diğer sosyal bilim dallarında böyle bir ayrımın yapılma­dığı
gözükmektedir. Amerikan sosyoloji geleneği içinde de teknik ve yöntem, gerek
sözcük, gerek kavram olarak bir diğeri yeri­ne kullanılabilmektedir.

Nilgün ÇELEBİ