Taftazani Kimdir, Hayatı, Eserleri Kısaca

Teftazanî

Sadeddin Mes’ud b.Ömer. İran’da Teftazan’da doğmuş ve 1332-1394 yılları arasında yaşamıştır. Kelâm ilmi tarihinde Cem’ ve Tahkik devrinin büyük ricalinden ve Eş’arî kelâmının yetiştirdiği büyük şârihlerden biridir. Aslen Mâtürîdî metni olan Nesefi akaidi üzerine yazdığı Şerhu’l-akaid, yüzyıllar boyunca medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Bizzat kendisi tarafından yazılmış metin Makasîdü’t-tâlibîn üzerine Şerhu’l-Makasîd isimli eseri de akademik seviyede kelâm kitabı olarak okutulmuştur. Mutavvel, Miftah, Muhtasar isimli mantık kitapları da medreselerde ders kitabı olmuştur.