33Sosyoloji Sözlüğü

SÜPER GÜÇLER

 

SÜPER GÜÇLER

 

Dünya siyasi
konjuktürünü kendi ilkele­ri doğrultusunda esaslı olarak yönlcndirebilen tüm
farklı yaşam sahalarını etkiler. Bunun­la beraber, bu devletler ortak tehlikelere
karşı bir uzlaşma zemini de oluşturabilirler. Örneğin nükleer silahlanma
yansının bütün İnsanlıkla beraber, kendi varlıklarını da teh­dit edici bir
boyuta ulaşması sonucunda ABD ve SSCB Birleşmiş Milletler çerçeve­sinde ve bu
örgüt dışında bazı konularda çe­şitli konferans ve Örgütlerde ikili veya çok
taraflı görüşmeler yapabilmiş ve sınırlı da olsa bazı gelişmeler sağlanmıştır.

Çağımızda süper
güçlerin, daha Önceki­lere göre bir önemli farklılığı da, sonuç ola­rak hepsim
yok edebilecek bir doğrudan sa­vaş ilişkisi yerine, belirli ölçülerde birbirle­rine
yakınlaşma ilişkisi İçinde bulunmaları­dır. Çin’de Deng Xiaoping, SSCB’de
Gor-baçow’un reformları bir ölçüde süper güç olmanın getirdiği dar ideolojik
başlatılma­sıdır. Bununla beraber süper güçlerin ara­sında hiç bir savaş
ilişkisinin olmadığı da söylenemez. Süper güçler, teorik düzeyde tartışmalara
uluslararası forumlarda devam ederlerken, Ortadoğu, Afrika, Afganistan, Orta
Amerika gibi bölgelerde kendi etkileri alanda sıcak savaş hali devam etmektedir.

(SBA)