Sünbüliyye Tarikatı Nedir, Kurucusu, Silsilesi

Sünbüliyye Tarikati

Halvetiye Tarikatının kollarından biridir. Şeyh Zeyneddin Yusuf Sünbül Sinan Efendi tarafından kurulmuştur (bk. Sümbül/Sünbül Sinan Efendi). İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Koca Mustafa Paşa Camii içindeki dergâha derviş olarak giren Sünbül Sinan, Şeyhi Cemal Halvetî’nin ölümünden sonra onun vasiyeti île postnişîn olmuştur. Devrinde çok sevilen Sünbül Sinan, özellikle tasavvuftaki derin bilgisi sayesinde pekçok mürid edinmiştir. Onun ölümünden sonra tarikatın başına damadı Merkez Efendi geçmiş, irşad vazifesine devam etmiştir. Sünbüliye Tarikatınıın şeyhleri sırasıyla şöyledir:
1.Sünbül Efendi. 2.Şeyh Muslihidddln (Merkez Efendi), 3.Oğlu Şeyh Seyyid Ahmed, 4.Şeyh Yakup Germiyâm 5. Oğlu Yusuf Sinanüddin 6. Şeyh Haşan Necmeddin 7. Şeyh Alaaddin Avnullah 8, Şeyh Haşan Âdil,9. Şeyh Seyyid Mehmed Eyyubî 10.Keramüddin, 11.Seyyid Alaaddin 12.Seyyid Nureddin 13.Yusuf Kutbüddin 14. Şeyh Alaaddin 15.Seyyid Haşim,16. Şeyh Yıldız,17. Şeyh Razı 18. Şeyh Rızaeddin 19. Şeyh Mehmed Kutbi 20, Şeyh Razi efendilerdir.

Halvetîliğin en büyük kollarından biri olan Sünbüliyye Tarikati cumhuriyetin ilk yıllarında tekkelerin kapatılmasına kadar devam etmiştir. Yalnız İstanbul’da tarikatın 23 dergâhı mevcuttu.