33Sosyoloji Sözlüğü

ŞOVENİZM

 

ŞOVENİZM

 

Yabancı düşmanlığıyla
karışmış aşırı ve Ölçüsüz milliyetçiliği ifade eden terimdir. Terim,
Napolyon’un ordusunda yer alan ve Napolyon’a aptalcasına kendisini adamış bir
askerin, Nicolas Chauvin’in adından gelmektedir. Analoji yoluyla özel bir çıkar­lar
kümesinin savunucuları tarafından be­nimsenen tüm aşın zühinsel tutumlara da
şovenizm denmiştir.

Çoğunlukla ırkçılıktan
kaynaklanır ve ırkçı tesiri ve düşüncelerle tarafından des­teklenir. Batı
ülkeleri, XVI. yüzyılın başın­dan itibaren. Afrika, Asya ve Latin Ameri­ka’da
izledikleri sömürgeci, yayılmacı ve emperyalist politikaları ırkçı ve şövenist
düşünce ve teorilerle desteklenmiş ve mer-yet kazandırmaya çalışmışlardır.
Çağımız­da Hitler ve Mussolini’nin izledikleri politi­ka Şövenist özellikler
taşıyordu. Bulgaris­tan Halk Cumhuriyeti’nin 1984’ten itibaren ülkesinde
yaşayan Türklere karşı izlediği poliüka da şovenizmden başkası değildir.

(SBA)