Sosyoloji

Sosyoloji Okuma Listesi – Önerileri

Sosyoloji Okuma Listesi – Önerileri

OKUMA ÖNERİLERİ

Aşağıdaki metinler sosyolojik teori hakkında ileri düzey Lisans öğrencilerinin daha kolay ulaşabilecekleri değerli ve güncel incelemeler içermektedir.

CUFF, E.C., SFIARROCK, W.W. AND FRANCIS, D.W. (1998), Perspectives in Socio- logy, 4th edition, Routledge, London -sosyolojik teoriye güncel bir Lisans düzeyinde giriş kitabı (Sosyolojide Perspektifler, Paradigma Yayınları, Çev. ÜmitTatlıcan, Baskıda)

HAMILTON, P. Key Sociologists and Key Ideas series, Tavistock, London -kısa, kolay okunabilir ve anlaşılır bir kitap dizisi D’ONNELL, M. (2001), Classical and Contemporary Sociology: Theory and Is- sues, Hodder & Stoughten, London -bir ders kitabı yazarının Lisans dü­zeyindeki hararetle tavsiye edilebilecek bir çalışması.

PAMPEL, F.C. (2000), Sociological Lives and Ideas: An Introduction to the Classi- calTheorists, Macmillan Basingstoke -Marx, Durkheim, Weber, Simmel ve George Herbert Mead hakkında, onların temel fikirlerini dönemleri ve et­kilendikleri kişiler bağlamında ele alan değerli ve kolay okunabilir bir te­mel metin.

RITZER, G. (1996), Sociological Theory, McGraw2-Hill, New2 York, 4,h edition – sosyolojik teori hakkında bu alanda otorite birinin klâsik dönemden mo­dern döneme çok kapsamlı ve ayrıntılı bir incelemesi. Bu çalışma kalbi zayıf birinin baş edebileceği bir ders kitabı değildir ve daha ziyade okul kütüphaneleri ve bu alanda kendilerini yenilemeye çalışan hocalar için uygundur.

STONES, R. (ED.) (1998), Key Sociological Thinkers, Macmillan, Basingstoke – Marx ve Durkheim’den Foucault ve Giddens’a kadar sosyolojideki en et­kili 21 düşünürün ele alındığı, her bölümün bu alanın önde gelen bir kişi­si tarafından yazıldığı ciddi bir çalışma. Bölüm bölüm dikkatlice okunma­sı gereken değerli bir temel kitap ve kaynak.

İLERİ OKUMA ÖNERİLERİ

Aşağıdaki metinler çok daha ileri düzeyde incelemelerdir ve Lisans düzeyindeki öğrencilerden ziyade hocalara ve/veya Lisans-üstü öğ­rencilerine daha uygundur.

ANDERSEN, H. AND KASPERSEN, L.B. (2000), Classical and Modem Soda! The- ory, Blackvvell, Oxford

CALLINICOS, A. (1999), Social Theory:A Historical Introduction, Polity Press, Cambridge

ELLIOTT, A. ANDTURNER, B.S. (EDS.) (2001), Profiles in Contemporary Social Theory, Sage, London

MAY, T. (1996), Situating Social Theory, Oxford University Press, Oxford MILES, S. (2001), Social Theory and the Real World, Sage, London SEIDMAN, S. AND ALEXANDER, J.C. (EDS), The New Social Theory Reader: Con­temporary Debates, Routledge, London SWINGLEWOOD, A. (2000), A Short History of Sociological Thought, 3rd edition, Macmillan, Basingstoke.

1. Mukaddime – İbn-i Haldun
2. Prens – Machiavelli
3. Saint Simon İlk Sosyolog İlk Sosyalist – Cemil Meriç
4. Sosyoloji – John J. Macionis
5. Bu Ülke – Cemil Meriç
6. Kültürden İrfana – Cemil Meriç
7. Devlet – Platon
8.İtiraflar – Jean Jacques Rousseau
9.İran Mektupları – Montesquieu
10.Kanunların Ruhu Üzerine – Montesquieu
11.Milletlerin Zenginliği – Adam Smith
12. İlk Sanayi İnkılabı – Phyllis Deane
13.Karl Marx, Alman İdeolojisi [Feuerbach] – Friedrich Engels
14.Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu – Max Weber
15.Sosyolojik Yöntemin Kuralları – Emile Durkheim
16. Dünya Tarihi – William H. Mc Neil,
17.Kısa 20. Yüzyıl 1914-1991 Aşırılıklar Çağı – Eric Hobsbawn
17.Uygarlık Tarihi – Server Tanilli
19.Sosyoloji Nedir – Fichter, Joseph
20.Sosyoloji – Kısa Ama eleştirel Bir Bakış – Anthony Giddens
21.Sosyolojik Düşüncenin Evreleri – Raymond Aron
22. Komünist Manifesto – Karl Marx, Friedrich Engels
23. İntihar – Emile Dirkheim
24. Propaganda Çağı – Anthony Pratkanıs
25. İdeolojinin Sonu & Ellilerdeki Siyasi Fikirlerin Tükenişine Dair – Daniel Bell
26. Modernliğin Eleştirisi – Alain Touraine
27. Modernliğin Sonuçları – Alain Touraine
28. Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Klasik Kökleri – George Ritzer , Jeffrey Stepnisky

*ALLAN, Kenneth (2006)- Contemporary Social and Sociological Theory : Visualizing Social Worlds Sage.

*ARON, Raymond (2010) Sosyolojik Düşüncenin Evreleri çev K.Alemdar, Kırmızı Yayınları

*BAUMAN, Zygmunt (2002) Sosyolojik Düşünmek Çev. A. Yılmaz, Ayrıntı yay. BEST Steven ve

*KELLNER Douglas (1998) Postmodern Teori, Çev. Mehmet Küçük, Ayrıntı Yayınları, İstanbul,

*BOTTOMORE Tom ve NISBET Robert (2010) Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Kırmızı Yayınları

*CALLINICOS Alex, (2007) Toplum Kuramı, çev. Y.Tezgiden, iletişim yayınları,

*COSER, Lewis (2010) Sosyolojik Düşüncenin Ustaları Tarihsel ve Toplumsal Bağlamlarında Fikirler , Çev.H.Hülür, S.Toker, İ.Mazman, De ki yay.

*ELLIOT, Anthony (1999) The Blackwell Reader in Contemporary Social Theory, Blackwell

*GIDDENS, Anthony (2000) Sosyoloji , Ayraç Yayınevi

*GIDDENS, Anthony (2009) Modern Sosyal Teori , Çev. Ü.Tatlıcan, İletişim yay.

*GÖKÇE, Birsen (2007), Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Savaş Yay. Ankara

*HARVEY, David (2006) Postmodernliğin Durumu, Çev. Sungur Savran, Metis Yayınları İstanbul

*NEUMANN W. L. (2008) Toplumsal Araştırmalara Yöntemleri, Çev. S. Özge. Yayınodası yay.

*OZANKAYA, Özer (2007) Toplumbilim., Cem yay.

*ÖZDEMİR, Çağatay (2008) Türkiye’de Sosyoloji I-II İsimler&Eserler, Phoenix. Yay.

*POLOMA, Margaret; (2007) , Çağdaş Sosyoloji Kuramları; Çev.H. Erbaş, EOS Yay,

*PUNCH Keith (2005) Sosyal Araştırmalara Giriş/ Nicel ve Nitel Yaklaşımlar çev.Zeliha Etöz, Siyasal kitabevi.

*RITZER, George (1997) Postmodern Social Theory. New York: McGraw-Hill

*RITZER, George (2000) Classical Sociological Theory, 3rd edition. New York: McGraw-Hill

*RITZER, George (2000), Modern Sociological Theory New York: McGrawHill,

* RITZER, George (2002) Contemporary Sociological Theory (and Its Classical Roots), The Basics. New York: McGraw-Hill

*SWINGEWOOD Alan (2010) Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi Çev. O. Akınhay Agora Kitaplığı

*ŞAYLAN, Gencay (2002) . Postmodernizm, İmge Yayınları.

*TURNER, Jonathan H, (2003) The Structure of Sociological Theory, Thomson&Wadsworth

*WALLACE, Ruth & WOLF Alison(2004), Çağdaş Sosyoloji Kuramları; Çev. L.Elburuz ve M.R. Ayas, Punto Yay.

1 2 3 4 5 6Sonraki sayfa