Makro Sosyoloji

Sosyal Grup ve Toplum

 

Sosyolojinin önemli meselelerinden biri de fert ve toplum arasındaki ilişkileri belirlemek ve açıklamaktır. Yapılan mikro sosyolojik araştırmalarla fert ve küçük gruplar arasındaki ilişkiler basit olsa da genel hatlarıyla ortaya konmuş durumdadır. Buna karşılık makro seviyede araştırmalar hala önemini korumaktadır. Diğer bir ifade ile mikro sosyolojik araştırmalarla elde edilen bilgilerin birleştirilerek makro yapının açıklanması ve toplumla ilgili teorilere ulaşılması ile ilgili araştırmalar önemini korumaktadır.
Amerikan sosyoloğu Bertrend Sosyal Organizasyon adlı eserinde böyle bir denemenin örneğini vermektedir. O sosyolojik grup anlayışından hareketle norm, rol ve pozisyonu bir sosyal sistem içerisinde analiz etmekte, bir sosyal grup içindeki değerleri ve kompleks örgütleri cemiyet ve cemaat tarzında ayırmaktadır. Ona göre sosyal organizasyonun birim özellikleri şöyledir:

     Sosyal grup, her biri genel bir amacın gerçekleştirilmesine yönelen ve belli bir zaman süresi içinde tekrarlanan etkileşimle karakterize olan, karşılıklı rollerin bulunduğu, grup içinde mevcut diğer her durumla ilişkisi olan iki veya daha fazla mevki/durumdan meydana gelir.
     Karmaşık bir organizasyon, dönüşlü (reflexive), karşılıklı rol ilişkileri boyunca birbirine yakın gruplarla ilişkili olan ve belli bir amaca yönelmiş, özel işlevleri bulunan iki veya daha fazla element gruptan oluşan bir çeşit sosyal sistemdir.
     Cemaat (community), sistemin yapısının bütününü kesen müşterek (symbiotik) rol ilişkilerinin formasyonu boyunca insanların, grupların ve organizasyonların kendi ihtiyaçlarını tatmin etmek için oluş-turdukları yeterli sayıda kurumlaşmış yapıyı kapsayam bir sosyal sistemdir. Bu, kendi kendini devam ettirebilen en küçük sosyal yapı birimidir.
     Toplum (society), bağımsız bir sosyal yapı birimi olarak kendisini devam ettirebilmek için gerekli en az şartları yerine getiren yeter büyüklükteki bir sosyal sistem ve organizasyondur.