Ana Sayfa Kimdir Şeyh Edebâli kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Şeyh Edebâli kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Şeyh Edebâli kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (ö. 1326) Mutasavvıf, ilk Osmanlı kadısı ve Osmanlı Beyliği’nin kurucusu Osman Gazi’nin kayın pe­deri olan Edebâli’nin adı kaynaklarda Edebâli, Atabâlî veya bu isimlerin kısaltılmış şekli olarak Ede-şeyh şeklinde geçer. Ebü’l-Vefâ el-Bağdâdî’ye nisbet edilen Vefaiyye tarikatına mensup olan Edebâli, ilk eğitimini takiben Şam’a giderek Sad­reddin Süleyman b. Ebü’l-İzz ve Cemâleddin el-Hasîrî gibi dönemin tanınmış âlimlerinden dinî ilimler tahsil etti. Şam’dan ülkesine dönünce tamamen tasavvufa yönelen Edebâli, Bilecik’te

Ancak kaynaklarda I. Murad’ın AAhi olduğuna ve do­layısıyla reisliğin ona intikal ettiğine dair kayıtlar vardır. Osmanlı’nın erken dönem arşiv kayıtların­da Şeyh Edebâli’ye Bilecik’e bağlı Kozağaç köyünün öşür ve hasılatının verildiği ve bilahare kızının bu köyü Şeyh Edebâli’nin zaviyesine vakfettiği anlaşı­lıyor.

Çok sayıda talebe yetiştiren Edebâli’nin öğrencile­rinden biri damadı Durun Fakih’tir. Dursun Fakih, kayınpederinden sonra Osmanlı Devleti’nin ikinci müftüsü ve kadısı olmuştur.

Osman Gazi, 1326’da vefat eden Şeyh Edebâli ile onun arkasından ölen eşi Mal Hatun’u kendi eliyle defnetti. Orhan Gazi ise bu kabirlerin üzerine birer türbe ve yanlarına zaviye yaptırdı.

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014