Ana Sayfa Kimdir Şem’i Mehmed Molla (Meşrebzade Damadı) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Şem’i Mehmed Molla (Meşrebzade Damadı) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Şem’i Mehmed Molla (Meşrebzade Damadı) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ulema ve kazaskerlerden bir zat olup Maraşlıdır. Farsça’ya vukufu olduğu gibi ta’Iik sanatında da mahareti vardı. Osmanlı Sultanları ile sadrazamlar, şeyhü’l-islamlar ve kaptanpaşa’ların hayatlarını cedvel tarzında açıklayan (Esmarü’l-Hakayık) ismindeki eserini sonradan (Esmarü’t-Tevarih) ismi ile neşr ettiği gibi daha sonra peygamberler ve şair hükümdarları da ilave ederek 1295 (1878) senesine kadar olan ilavesi ile beraber (ilaveli Esmarü’t-Tevarih) ismi ile basıp neşretmiştir ki Osmanlı tarihi ile meşgul olanlara iyi bir kaynak ve güzel bir muhtıra yerindedir.

Bu eser hayatı ilerde zikredilen Mehmed Emin Efendi’nin (Vefeyat-ı Pür-iber)i ile Hasib-i Üskudari’nin (Vefeyat-ı Ekabir-i İslamiye) sinden ve Osman-zade’nin (Hadikatü’l-Müluk)ünden seçip toplandıktan sonra zeyl edilerek meydana getirilmiştir. Bir de basılmamış (Gülistan Şerhi) adlı bir eseri olduğu rivayet edilmektedir. Vefatı 1299 (1881) tarihindedir. Kabri Üsküdar Atik Valide Camii avlusundadır. Şiir yazma kabiliyeti vardır.

Daye-zade Mehmed Bahaeddin Efendi’nin de 1298 (1880) tarihine kadar (Esmarüt’-Tevarih) tarzında cedvelli bir eseri vardır ki bir nüshası Osmanlı Tarih Encümeni Kütübhanesinde mevcuttur.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.