Şehzade Mustafa Mersiyesi Taşlıcalı Yahya Şiirleri

Şehzade Mustafa Mersiyesi

Meded meded bu cihânun, yıkıldı bir yanı
Ecel celâlîleri aldı Mustafâ Hânı
Tolundı mihr-i cemâli bozuldı dîvânı
Vebale koydular âl ile Âl-i Osmânı
Geçerler idi geçende o merd-i meydanı
Felek o canibe döndürdi şâh-ı devrânı
Yalancının kurı bühtânı bugz-ı pinhânı
Akıtdı yaşumuzı vakdı nâr-ı hicranı
Cinâyet itmedi cânî gibi anun canı
Boğuldı seyl-i belâya tağıldı erkânı
N’olaydı görmeye idi bu macerayı gözüm
Yazuklar ana revâ görmedi bu râyı gözüm

Tonandı ağiar ile nûrdan menâra dönüp
Güşâde-hâtır idi şevk ile nehâra dönüp
Göründi halka dırâht-ı şükûkedâra dönüp
Yüridi kullan yanınca lâlezâra dönüp
Tururdı Hiddet ile şâh-ı cihân nâra dönüp
Otağı kaymeleri karlu kûhsâra dönüp

Taşlıcalı Yahya