Kimdir

Şefik Mehmed Efendi (Vak’anüvis) (Musarrif-zade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Şefik Mehmed Efendi (Vak’anüvis) (Musarrif-zade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: İstanbul asıllı olup ‘Vakayi’-i Harbiye’ kâtipliği gibi bir takım me’muriyetlerde istihdam olunarak (Rihlet-i Şefik) terkibinin ifade ettiği 1127 (1715) tarihinde vefat etmiştir. (Salim Tezkiresi)nde ismi Ahmed olmak üzere kaydedilmiştir. Edirne Seferini ve şeyhülislam Feyzullah Efendi vakasını hikaye eden (Şefik-name) ismi ile (Nergisi) tarzında ve belki daha muğlak yazdığı basılmış 55 sayfalık tarihçesi meşhurdur. İsmini açıkça zikr etmek istemediği şahısları korkusundan dolayı tevriye yoluyla zikretmiştir ki bu sebeble şerhe ihtiyaç görülmüştür. Mehmed ibn-i El-Hac Musalli Efendi tarafından yazılan şerh ile Mahmud Celaleddin Paşa tarafından yazılan şerh basılmıştır. 1105 (1693) den 1106 (1694) tarihine kadar bir senelik Osmanlı Tarihi de vardır.

Gördüğü lüzum üzerine muğlak yazdığı (Şefikname)sini 1115 (1703) tarihinde Şehid Ali Paşa’nın emri ile açık bir ifade ile yazmıştır ki bir nüshası Es’ad Efendi Kütübhanesinde mevcuttur.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.