Secavend Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Secâvend

Kur’ân-ı Kerîm’i manâya uygun ve doğru okumak için konulan işaret. Kelime, bu işaretleri ilk defa koyan zâtın memleketi olan Secâven’den alınmıştır. Secâvendi (öl:1164), Kitâbü’l-izâh fil-Vakf ve’l-İbtidâ adil eserinde, kabulü mümkün olan vakıfları beş kısma ayırmış ve bunları birer kısaltma ile göstererek her birine bir harf tayin etmiştir:
1-Vakf-ı Lâzım  ( م )
2-Vakf-ı Mutlak  ( ط )
3-Vakf-ı Câiz ( ج )
4-Vakf-ı Mücevvez ( ز ),
5-Vakf-ı Murahhas (ص).