Sânî Şiirleri Müseddes-i Mütekerrire Örnek

Müseddes-i Mütekerrir

aaaaAA bbbbAA ccccAA ççççAA ddddAA

Ölürsem zahm-ı tîg-i hûn-feşan-ı şehsüvarumla
Ten-i mecruhumu yun âb-ı çeşm-i cûyi-bârumla
Ser-i kûyunda defn eylen ki derd-i aşk-ı yârumla
Diyem ahbâba emvât olıcak feryâd-ü zârumla
Eğer haşr olmaz isem ol kıyâmet-kad nigarumla
Gezem mahşerde gögsüm dögerek seng-i mezârumla

Dem-i inez’i hayatumdur ümidi kat’edün benden
Vedâ eyler hayâl-i yâr zîrâ çeşm-i neşenden
Feragat eylenüz bir lâhza kim feryad-ü-şivenden
Diyem Ruh-ül-Emîne kabz ederken ruhumu tenden
Eğer haşr olmaz isem ol kıyâmet-kad nigarumla
Gezem mahşerde gögsüm dögerek sen-i mezârumla

Su derd-i aşk-u âlâm-ı firak ile ölürsem ger
Ser-i kabrüme telkin etmeğe gelsün den ol dilber
İşitsün ta ki geldükde su’âl içün bana Münker
Diyem bu matla-ı can-bahşı ana ey melek-manzar
Eğer haşr olmaz isem ol kıyâmet-kad nigarumla
Gezem mahşerde gögsüm dögerek seng-i mezârumla

Deri dârüşşifâ-yi yârda yatur dil-i haste
Vasıyyet etmeğe yok iktidarı kaldı dem-beste
Devât-ü-kâgad ihzar eyleyüb uşşak-ı sermeste
Diyem derd ile takrir eyleyüb âhaste aheste
Eğer haşr olmaz isem ol kıyâmet-kad nigarumla
Gezem mahşerde gögsüm dögerek seng-i mezârumla

Tabîbâ eyledüm niyyet dil-i bîmâr-ü-zârumda
Mecâlüm kalmayub Sânî gibi cism-i nizârumda
Müyesser olıcak ölmek bana kuy-ı nigarumda
Diyem yarana bu beyti yazın seng-i mezârumda
Eğer haşr olmaz isem ol kıyâmet-kad nigarumla
Gezem mahşerde gögsüm dögerek seng-i mezârumla

Sânî