Sakıp Danış­man Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Sakıp Danış­man, (1893-1968) Erzurum müftülerinden.

Erzurum’da doğdu. Zeynel Camii ha­tibi Müderris Ali Efendi’nin oğludur. Kü­çük yaşta hafız oldu. İlk tahsilinden son­ra devrin büyük âlimlerinden “Yetim Ho­ca” diye bilinen Mustafa Efendi’nin ders­lerine devam edip icazetname aldı (1911). Açılan bir imtihanı kazanarak Zeynel Ca­mii yanındaki Halil Efendi Medresesi müderrisliğine tayin edildi (1917). Erzurum’­da Dârülhilâfe Mektebi’nin açılmasıyla burada ma’lûmât-ı hukükıyye. ulûm-ı dîniyye, Arapça, tefsir ve hadis hocalığı, bir ara da bu mektebin müdürlüğünü yaptı (1918-1924).

Dârülhilâfe Mektebi’nin kapanması üzerine fahrî olarak dârülhuffâz mu­allimliğinde bulundu ve yüzlerce hafız yetiştirdi (1924-1943). 1943’te Erzurum müftü müsevvidliği görevine getirildi. Bir ara Erzincan müftü vekilliği de ya­pan Sakıp Danışman 1948 yılında Erzu­rum bölge vaizliğine tayin edildi. 1960’ta Erzurum müftüsü oldu ve ölümüne kadar bu görevini sürdürdü.

Sakıp Danışman Arapça ve Farsça’nın inceliklerine vâkıf, dinî ilimler ve özellik­le ferâiz konusunda derin bilgi sahibiydi. Ayrıca takvası ile tanınmıştı. Kırk beş yıl aralıksız Ayaş Paşa Camii’nde hatim­le sabah ve teravih namazlarını kıldırmış, hocası Mustafa Efendi’nin medresesin­de kırk yılı aşkın bir süre ders vermiş ve çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir.

Sakıp Danışman’ın hutbelerini, konfe­ranslarını, fetvalarını ve çeşitli makale­lerini topladığı Sohbetler ile Kehf sûre­sinin sonuna kadar yazdığı Kur’ân-ı Ke­rîm Meali ve Tefsiri adlı basılmamış iki eseri vardır.

Üç dönem Erzurum milletvekilliği, ay­rıca Ulaştırma ve Kültür bakanlıkları yap­mış olan Rıfkı Danışman Sakıp Danış­man’ın oğludur.

Diyanet İslam Ansiklopedisi