Sosyoloji Tarihi

PSİKOLOJİNİN TANIMI

 

Psikoloji, davranışları ve zihinsel süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır. Aslında in­sanın yaptığı her şey bu tanımın içine girebilir. Davranış kişinin yaptığı ve her­hangi bir yolla ölçülebilen her şeydir. Zihinsel süreçler ise düşünme, hatırlama, hissetme gibi içsel olgulara işaret eder. Yani psikologlar konuşmak veya hareket etmek gibi sadece gözle görülebilir davranışları değil; duygu, algı, rüyalar, moti­vasyon, tutum gibi soyut ama dolaylı olarak ölçülebilen davranışları da çalışmak­tadır. Davranışlar ve zihinsel süreçler sadece göz kırpmak kadar basit veya en zor matematik problemlerini çözmek kadar karmaşık olabilir. Dolayısıyla insan­ların yaptıkları, düşündükleri, hissettikleri hatta bedensel fonksiyonlarını sürdür­melerini sağlayan biyolojik aktiviteler bile psikoloji biliminin çalışma alanı içine girmektedir.

İnsan davranışlarını sadece psikologlar anlamaya çalışmaz. Günlük hayatta hepimiz başkalarının (hatta kendimizin) neyi neden, nasıl yaptığını, duygular, düşünceler ve davranışlar arasındaki ilişkileri anlamaya çalışırız. Filozoflar, sa­natçılar, edebiyatçılar tarih boyunca psikologların sorduğu sorulara benzer so­rular sormuşlardır. Ancak psikoloji bir bilimdir ve bu soruların cevaplarını ara­mada sistematik, objektif ve ampirik verilere dayalı bilimsel yöntemler kullanır. Böylece öznel, sezgisel veya rastgele değil; nesnel, doğrulanabilir ve genellene­bilir cevaplar üretir.

Psikologlar, insanların davranış ve zihinsel süreçlerini sadece betimlemeye de­ğil, ayrıca yordamaya (tahmin etmeye) ve açıklamaya da çalışırlar. Hatta bu bilim­sel çalışmaların sonunda elde edilen bilgiler kişilerin ve sosyal grupların sorunları­nı gidermede, yeni davranışları edinmelerini sağlamakta, problemli gördükleri davranışlardan kurtulmalarına yardım etmekte, kısaca daha iyi bir hayat yaşamala­rını sağlamada da kullanılmaktadır

Ampirik: Duyularla algılanabilen, deneyime dayalı. Betimleme (tanımlama), yordama(tahmin etme), açıklama ve değiştirme