Preveze Deniz Savaşı Barbaros Hayrettin Paşa Anlatıyor

Seherde gördüğüm rüya

O gece:        
“Allahım, İslamı kafirler üzerine kuvvetli kıl! İslama nusret ihsan eyle!” Diye sabaha kadar tazarru ve niyaz eyledim. Seher vaktinde uyku ile uyanıklık arasında şunu gördüm: 

“Yattığımız limanın yalı kenarında, sanki karada, birçok ufacık serdin balığı çıkmış. Amma ol ufacık serdin balıklarının içinde iki tane karnı yarık balık vardı. Bunlar seyreder duruken, bir şahıs bir alata binmiş dolu dizgin yanıma geldi, atın başını çekip durdu. Bir peştemal dolusu ufacık balığı elime verip: Aa bunu ya Hayreddin! Halife-i ruy-i zemin olan şevketlü Sultan Süleyman’a hediye ver, dedi. Sonra çıkarıp elime bir rik’a vererek kayboldu. Ben de rik’ayı açıp baktım. Gördüm ki, beyaz kağıt üzerine yeşil hat ile -Nasrun minAllahi ve fethun karıb ve beşşiril mü’minine ya Muhammed-(Seveceğiniz bir diğer (nimet) daha var; Allah’tan yardım ve yakın bir zafer! Müjdele müminleri!- Saff suresi-13) diye yazılmış. bunu okuyup yüzüme gözüme sürdüm.        
“Sana hamd ve şükürler olsun ya Rabbi!” Diyerek uykudan uyandım.

Rüyayı kendim tabir ettim.       
“İnşallah o ufacık balıklar kafir donanmasının firkateleri ve sandallarıdır. Erzak ve ganimetlerle İslam askerinin tok doyum olacağına işarettir. Karnı yarık balıklar ise kafirlerin kadırgalarıdır. Gaib bilinmez amma, içinde olan kafirleri firar etmiş olmalı. Padişah-ı alem-penah hazretlerine hediye ver dediği peştemal dolusu ufacık balık,inşallah, yakında Boğdan’ın fetih haberi geleceğini işarettir. Çünkü şimdilerde Padişah-ı alem-penah Boğdan üzerine gitmiştir. İçinde nusret(zafer) ayetleri yazımı olan rik’a ise, inşallah, Allahın yardımı, Peygamber’in mucizesi, enbiyaların himmeti ile düşmana mansur ve muzaffer olmamıza işarettir.”    
Diyerek hamd ü senalar ettim. Baktım ki nusret rüzgarı içerden dönmeye başladı. O zaman:

“Bismillah, tevekkelü alellah, niyyeti gaza, kasdı kafir!” Diyerek mübarek bir saatte salpa eyleyip, yelkenleri açıp, pupa rüzgarla fecir vaktinde seksen pare gemi olmak üzere kafir donanmasının üzerine hucüm ettim.                    

Preveze Savaşı
Kafir donanmasının ise o gece üzerine bir pus çöktü ki birbirlerini görmek oldular. Benim limandan çıkacağımı ise hiç zannetmiyorlardı.      
“Barboroso bizden korktu, gayri limandan dışa çıkmaz.” Derlerdi.      
Zira kafirler gelip oraya demir atalı üç gün olmuştu. Bizden bir hareket görmediklerinden böyle kanaat getirmişlerdi. Amma, düşman düşmanın halinden bilmez, demişler. Bizim yattığımız Preveze limanından öyle olur olmaz rüzgar ile çıkılmaz idi. O sebepten çıkışı rüzgarın içerden eseceği bir mübarek saate tehir etmiş idim. Seksen parelik donanmamı üç bölük ettim. Tenbih ettim ki:  

“Bizim gemi alayı kafirin alayına karşı olsun. Bizim firkate alayı kafirin firkate alayına, kalyon alayı kafirin kalyon alayına mukabil olsun!”   

Böylece taksim edip at başı beraber İslam donanması kafir donanmasının üzerine gitmekte olduk. Amma kafirler karanlık pusun içinde, demir üzerinde kendi havalarında yatırlar idi. 

Bizi ardımızdan sürüp oraya getiren nusret(zafer) rüzgarı, varıp kafir donanmasının üzerindeki pusu da dağıttı.        
Kafirler gördüler ki İslam donanması üzerlerine bindirip varır. O zaman kafirlerin içinde, bir ana buba günü bir şaşkınlık, bir korku koptu ki, demek olmaz!   

Daha alaca karanlık olduğundan demirlerini kesip birbirlerinin üzerlerine düşüp, kafir  donanmasiyle Müslüman donanması karmakarışık oldular.   

Otuz altı pare geminin önünde olarak, forsa sancaklarını dikip foralabanda arslanlar gibi yollu yolunca ateşlerimizi saçarak cenge giriştik.       

Kalyon alayımız kafirlerin kalyonlarını allak bullak edip kimini alıp, kimini batırmakta, kimisini ise kafirler bırakıp kaçmakta idiler.       

Firkate alayı dahi, kafir firkatelerinin kimini alıp, kimini baştan kara edip, kimini dahi koğup gitmekte idiler.        

Elhasıl kafir donanması münhezim olup, asakir-i İslam (İslam Askeri) mansur ve muzaffer oldu. Kafir gemilerinden sekiz paresi kuru tekne olarak on beş tanesi alındı, yedisi  batırıldı. Kafir kalyonlarından yedisi cenk ederek, ikisi içindekilerin bırakıp kaçmasıyle dokuz kalyon alındı. Kafir firkatelerinden on iki pare firkate alındı.  

Netice-i kelam kafirlerin yüz yirmi pare donanma-yı menhuselerinden (uğursuz donanmadan) otuz altı adet tekne alındı, kalanı firar edip gittiler.      

Firkateler ve sandallar deryanın yüzünden kafirleri devşirdiler, kimisi de boğulup cehenneme gitti. İki bin yüz yetmişbeş kafir esir alındı.      

Gazavat-ı Hayreddin Paşa (orjinal metinden bazı sadeleştirmeler tarafımızdan yapılmıştır )
Barbaros Hayreddin’in Amerika’ya Sefer Talebi
Barbaros Hayreddin Paşa Kimdir, Hayatı, Savaşları