Ana Sayfa Sosyoloji Orhan Naci Ak – Halil Velioğlu – Osmanlı dönemi şairlerinden Rizeli Hafız Yusuf ve Şakir Âgâhî Efendi

Orhan Naci Ak – Halil Velioğlu – Osmanlı dönemi şairlerinden Rizeli Hafız Yusuf ve Şakir Âgâhî Efendi

0

Osmanlı dönemi şairlerinden Rizeli Hafız Yusuf ve Şakir Âgâhî Efendi (özet)

Orhan Naci Ak – Halil Velioğlu – Osmanlı
dönemi şairlerinden Rizeli Hafız Yusuf ve Şakir Âgâhî Efendi

Önsöz

…iki şairimizin Osmanlıca olarak basılmış
eserleri günümüz harfleriyle yeniden yazılarak sadeleştirilmesi de yapılmak
suretiyle okuyucuların istifadesine sunulmuştur.

Hemşinli Hafız Yusuf Efendi

Çamlıhemşin’in Ülkü Köyünde doğdu (1860’lı
yıllarda doğduğu tahmin ediliyor). 1940’lı yıllarda 80 yaşlarındayken ölmüştür.

Kolağası rütbesiyle Rize’de bir süre gümrük
müdürlüğü yapmıştır.

Kulak Küpesi adını verdiği manzum eserini
1333 yılında İstanbul’da Bahariye Matbaası’nda bastırmıştır. Ahlaki öğütler
içeren eserinde şair, kötü ahlak sahiplerini güzel bir üslupla yermektedir.
Eserini halkın anlayabileceği, sade bir dille yazmıştır. 20 bölüm ve 392 beyitten
oluşan eserin her bir bölümü dua ile sona ermektedir.

“Vezn-i mevzunun hem kıymeti yoktur

Ucuz olursa mal müşteri çoktur” (s. 4)

Şair Âgâh Efendi, Rize’nin Eminettin
Mahallesindendir. Hacı Memiş Ağa’nın oğludur. 1254 yılında doğmuştur.

İlk tahsilini Rize’de tamamlayıp,
İstanbul’da Fetva Emini Nuri Efendi’nin derslerine devam ederek icazet aldı.
Tedricen Bilad-ı Hamse payesine kadar yükseldi.

İstanbul’da Mekteb-i Sanayi ve Tophane
Fevziye Mektebinde Arapça ve Farsça hocalığı yaptı.

1904’te 65 yaşındayken İstanbul’da vefat
etti.

Kalkandere Camisinin şadırvanındaki kitabede
onun bir şiiri vardır:

Sahib-i tedris Hüseyin Hüsni Efendi
bugün   

Oldu itmama muvaffak kıldı inşa medrese

Seksen altıda idüp bünyadına sarf-ı
himem   

Müjdeler ikmâl oldu bu muallâ medrese

Sa’y-i mevfur eyleyup bunda ahâli
hasbete    

Laik-i tahsin düşmüştür işbu balâ medrese

Naşir u banîsidir şeyh-i tarik-ı nakşibend

Zahir u batını mükemmeldir bu ulyâ medrese

Banî ve eshab-ı hayrı eylesun me’cur
Hak        

Kıldı tahsil-i ilim içün müheyya medrese

Cevher tarihin Agâhî dedim tebşir idüp             

İktisâb-ı feyze mercidir bu valâ medrese.

Tarih: 1297 (s. 5)

1299 yılında İstanbul’da Bahariye Matbaasına
basılan Bahariye isimli manzum eseri 99 beyitten meydana gelmiştir. Eser, bahar
mevsimini ihtişamlı bir şekilde tasvir eder.

Rize Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Yayınları

Rize 1997