Ana Sayfa Kimdir Nusret Ebubekir Efendi (Hoca) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Nusret Ebubekir Efendi (Hoca) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Nusret Ebubekir Efendi (Hoca) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Maarifçi bir zat olup Harput’ludur. İstanbul Nuruosmaniye Kütübhanesinde Hafız’ı kütüblük (Kütübhane memurluğu) hizmetinde bulundu. Fars edebiyatına tam vukufu vardı. Saib’in divanının «elif» kafiyesine şerhi vardır. Safevi’nin (Hetk-i-Esrar) ismindeki tefsirini ihtisar etmiştir ki bir nüshası Es’ad Efendi kütübhanesinde vardır. Şiirlerinden: «Teshir eder meramını vaktinde ah eden» Mısra’ı meşhurdur. Mücerred «Hayrü’ n-nas men yenfeu’n-nas» sırrına mazhar olmak için ruhani ve cismani kendince tecrübe edilmiş olan ilaçları bir mecmuada toplamıştır. Eserlerinden yalnız (Nusret Efendi Mecmuası) adı ile meşhur olan (Ma-Hazar) ismindeki bu eseri basılmıştır. Mecmuanın bazı maddelerinden müstefid olanlar duyulmuş ve müşahede edilmiştir. 30 küsur sene İstanbul’da ikamet etdiği bu eserin mukaddimesinden anlaşılmaktadır. 1210 (1796’de İstanbul’da irtihal etti. Eyyüb civarında Kaşgari Dergahında medfundur. Resmi ilimleri Dağıstanlı Ali Efendi’den, tasavvuf ilimlerini de Mustafa el-Bekri’l-Kudsi’den tahsil etmiştir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.