Ana Sayfa Edebiyat Edebi Şahsiyetler Nihat Mazlum Çetin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Nihat Mazlum Çetin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0

Nihad Mazlum Çetin, (1924-1991) Arap, Fars ve Türk dili ve edebiyatı âlimi.                  .

Amasya’nın Gümüşhacıköy kazasında doğdu. Annesi tarafından şair Cevheri’nin torunudur. Babası Mazlum Efendi kültürlü ve münevver bir kişiydi. İlk öğ­renimini doğduğu kasabada yaptı. Orta­okulu Niğde’de, liseyi Yozgat’ta bitirdi. Hukuk Fakültesi’nde bir yıl okuduktan sonra öğretmenlik mesleğine ilgisi dola­yısıyla Yüksek Muallim Mektebi’ne ya­zıldı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü öğrencisi ol­du. Burada okurken aynca Fransız Filo­lojisi ile Arap-Fars Filolojisi derslerini ta­kip etti. 1948’de fakülteyi bitirince Ada­na Düziçi Köy Enstitüsü’nde, ardından Kayseri Lisesi nde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği, daha sonra Kayseri İmam-Hatip Okulu müdürlüğü görevlerinde bu­lundu. 1953 yılında İstanbul Üniversite­si Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolo­jisi Kürsüsü’nde açılan asistanlık İmti­hanını kazanarak üniversiteye intisap etti. 1958’de “Abu Hatim as-Sicistâni ve Kitâb al-Mudakkar wa’l-Muannat’i” ad­lı teziyle doktor, 1964’te “Abû Muhammad ‘Abdullah al-Abdalakâni ve Kitâb Hamâsat az-Zurafâc min aşcâr al-Muh-datin wa’l-Qudamâ°” adlı çalışmasıyla doçent oldu. 1971’de profesörlüğe yük­seldi. 1965-1967 yılları arasında İstan­bul Yüksek İslâm Enstitüsü’nde müdür­lük yaptı. Üniversiteye intisabından 1986 yılına kadar Millî Eğitim Bakanlığı’nın çıkardığı İslâm Ansiklopedisi ‘nde tah­rir heyeti üyesi ve müellif olarak çalış­tı. 19S4’ten itibaren Milletlerarası Şark Tetkikleri Cemiyeti kurucuları arasında yer aldı. Bağdat ve Musul’a yaptığı ge­zide Arap dili ve lehçeleriyle aruza dair verdiği konferanslar üzerine Mecmaul-lugati’l-Arabiyye bi-Mevsıl’in üyesi oldu (1978). 1971 yılından sağlığının bozulması üzerine emekliye ayrıldığı 1990 yılına kadar Şarkiyat Enstitüsü’nün müdürlü­ğünü yaptı ve VII. sayısına kadar Şarki­yat Mecmuası’nı çıkardı. Türkiye Diya­net Vakfı İslâm Ansiklopedisinin ilim heyeti ve müellif kadrosunda da yer alan Nihad M. Çetin, son iki yıl içinde daha da ağırlaşan bir hastalıktan sonra 26 Haziran 1991 “de İstanbul’da vefat etti ve Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Nihad M. Çetin dinî ve millî değerlere bağlı. İslâmî prensiplere saygılı, ahlâk ve edep timsali şahsiyetiyle kendisini tanıyan her seviyedeki insanın sevgi ve takdirini kazanmış: geniş ve çok yönlü bilgilerini öğrencilerine ve isteyen her­kese cömertçe sunan, ayrıca faziletli ya-şayışıyla örnek bir kişilik sergileyen bir eğitimci ve hoca olarak ülkenin ilim. eği­tim öğretim, yönetim vb. kadrolarına pek çok değerli eleman yetiştirmiştir.