Ana Sayfa Kimdir Nesai ve El-Mucteba hakkında bilgi

Nesai ve El-Mucteba hakkında bilgi

0

Nesai ve El-Mucteba hakkında bilgi: Büyük hadisçi Ebu Abdurrahman Ahmed b. Şu’ayb Nesâi (Nesei veya Nesâvî), 214/829 yılında doğ­muştur. Nesâ Horasan’a bağlı bir yerleşme merkezi­dir. İlk tahsilinden sonra hadis öğrenimi yapan imam; Horasan, Irak, Cezire, Şam, Mısır ve benzeri İslâm ül­kelerini dolaşmış, muhtelif şeyhlerden hadis almıştır. İlk seyahati, Belh’e, Kutaybe b. Sa’îd   Bağlânî’ye olmuştur. Kuteybe’nin yanında iki yıl kadar hadis oku­du. Fıkıh açısından İmam Şafiî’nin taraftarı olduğu söylenmektedir. Devamlı oruç tutan, âbid bir kimsey­di.:

Hz. Ali’nin menâkıbmı kaleme almıştı. Dimeşk’te, camide halka okutmak istedi. Halkın avam takımı kendisini, Şii zannederek camiin içinde dövdüler. Ri­vayete göre-, isteği üzerine götürüldüğü Mekke’de ve­ya yaralı vaziyette götürülüşü esnasında yolda ilâhi rahmete kavuştu. Sene 303/915 idi. Siyasi düşüncele­rin mescide giriş belâsı böylece bir âlimin hayatının sonu olmuştur.[1][391]

Şöhreti diğer imamlara göre pek fazla yayılmamış olan Nesâî, çağında en üstün hadisçilerden birisi ola­rak tanınmaktadır. Eserinde bazı zayıf hadislerin bu­lunduğunu kendisinin de itiraf ettiği belirtilmektedir. Bazı bilginlerin belirttiğine göre,’ râvi tenkidi konu­sunda hayli şiddet taraftarı olarak tanınan müellifin, rivayet ettiği hadislerin benzerlerini der velev sadece başlık olarak olsun, aynı baba derceden bir kişi olarak tanınmaktadır. İmamın hadis aldığı kimseler arasın­da; îshak b. Râhûye, İshak b. Hablb, Ebu Davud, gibi.  kimseler vardır.

«en-Nesâî es-Sünenü’1-kübrâ’yı tasnif ettiği za­man bazı prensler ona bu kitapta buluna.n bütün ha­dislerin sahih olup olmadığını sormuşlar, o da bazı ha­dislerin ma’lûl olduğunu, bu sebeble hepsinin sahih sayılamayacağını söylemiştir. Kendisinden zayıf ha­dislerin ayıklanması istenince, bu kitabı ihtisar etmiş ve el-Müctebâ adıyla tanınan ikinci süneni meydana getirmiştir. İşte, diğerlerine nisbetîe daha küçük ha­cimde olan bu muhtasar, hadisçiler arasında sıhhati ile şöhret kazanmış, aynı zamanda, Kütüb-i sitte içinde Sahîhayn’dan sonraki mertebeyi almıştır. Bu bakım­dan, bir hadisin en-Nesâî tarafından rivayet edildiği söylendiği zaman, bu hadisin el-Mücteba’da yer aldı­ğı anlaşılır.[2][392]

Kaynak: Hadis İlimleri ve Hadis Tarihi, Ali Osman Koçkuzu, Dergah Yayınları