Ana Sayfa Kimdir Nazmi-zade Hüseyin Mürteza Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Nazmi-zade Hüseyin Mürteza Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Nazmi-zade Hüseyin Mürteza Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı tarihçilerinden, ilim sahibi ve yazar bir zat olup Bağdatlıdır. Tahsilini ikmalden sonra devlet hizmetine girerek Bağdad Maliye Hazinesi Ruzname halifeliğine (kâtipliğine) yükseldi. 1134 (1722) tarihinde memleketinde vefat etmiştir. Muhtelif eserler aşağıdadır:

«Hazellezi ta’rifül bathae vat’atehu

Velbeyti ya’rifühu velhıllü vel haremü…»

Matla’lı meşhur kasidesinin Türkçe şerhidir ki bir nüshası Bab-ı Alt karşısındaki Beşir Ağa Kütübhanesinde mevcuttur. Şerhin sonunda İslami olaylardan Bedir, Hendek, Hayber, Mekke’nin Fethi ve saire gibi vak’alar da ayrıca tafsiI edilmiştir.

Terceme sahibi Nazmi-zade’nin beyitlerinden :

İki alemde rahat istersen Mürteza sen de

İdüp terk-i enaniyyet ubudiyyette yüzün tut.

Bir gazeli

Bülbül-i bağ-ı hakikat hem eninimdir benim

Şahid-i cuş-i dilim, çeşm-i terinimdir benim

Lütf-i Hakka eyledim ilka-i dest-i i’tisam

Hasbiyallahu kefa nakş-i niginimdir benim.

Yoktur amale umidim dergeh-i Hakka heman

Rişte-i acz-i dilim hablü’l-metinimdir benim.

Urvetü’l-vüska-yi ihlasa temessük Mürteza

Bi-tekellüf, hasıl-ı kediminimdir benim.

Tasavvuf’tan (Kenzü’l-Arifin)’i de terceme ettiği gibi Bağdad Valisi Hasan Paşa’nın emri ile İbrahim Karamani Sümme Alamedi’nin (Hey’et-i Seniyye) ismindeki Arapça eserini de terceme etmiştir. Köprülü Kütübhanesinde kendi el yazısı ile yazılı (Risale-i Rub u ve Ceyb)’i de vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.