Nailî-i Kadim Şiirleri Müseddes-i Müzdeviçe Örnek

Müseddes-i müzdeviç

 

aaaaAA bbbbAA ccccAA ççççAA ddddAA

Firâşım seng-i hârâ pâşişim şevk-ı kıtâd olsun
Yerim beytü’l-hazen kârım figân-ı girye-zad olsun
Ten-i mecruhuma ta ‘n-ı adû zahm-ı ziyâd olsun
Edenler gönlümü özürde mesrûrü’l-fuad olsun
Yıkanlar hâtır-ı nâ-şâdımı yâ Rabbi şâd olsun
Benimçün nâ-murâd olsun diyenler ber-murâd olsun

Sipihr-i kîne-cûdan bî vefâlık resm-i âdidir
Felekten bî-niyâz olmak dahi bir özge vâdîdir
Verâ-yı kâm-cûyân-ı muhabbet nâ-murâdîdir.
Gönül bu matla’ın memnûn-i ma’nâ-yı maddîdir
Yıkanlar hâtır-ı nâ-şâdımı yâ Rabbi şâd olsun
Benimçün nâ-murâd olsun diyenler ber-murâd olsun

Mürûr-ı dehr ile dil-şâd olup ahbâb kârımdan
Adû pür-derd ü dâğ olsun cefâ-yı ihtiyarımdan
Bu beyti istimâ’ etsin geçenler reh-güzârımdan
Bu anlansın zebân-ı sebze-i hâk-i mezarımdan
Yıkanlar hâtır-ı nâ-şâdımı yâ Rabbi şâd olsun

Benimçün nâ-murâd olsun diyenler ber-murâd olsun
Müsâfir-hâne-i dünyâda hân-ı gussa zâdımdır
Libâs-ı afiyet merdûd-ı çeşm-i şu’le-zâdımdır
Melâlet râhat-ı cânım sitem rûh-ı fuadımdır
Benim hod tâ ezelden nâ-murâd olmak murâdımdır
Yıkanlar hâtır-ı nâ-şâdımı yâ Rabbi şâd olsun

Benimçün nâ-murâd olsun diyenler ber-murâd olsun
Ne mümkündür bula ey Nailî hükm-i kazâ tağyir
Bozulmak mümteni’dir ser-nüvişt-i hâme-i takdir
Bu ma’nâda derûn-şâdım ki bir dem etmeyip te’hir
Edip ser-tîz ü bürrân tîşe-i âzân bî-taksîr
Yakanlar hâtır-ı nâ-şâdımı yâ Rabbi şâd olsun
Benimçün nâ-murâd olsun diyenler ber-murâd olsun

Nailî-i Kadim