Ana Sayfa Kimdir Mustafa Nuri Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Mustafa Nuri Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Mustafa Nuri Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: İzmir’de Mansuri-Zade ailesinden maarifçi bir zattır. Tahsilini ikmalden sonra devlet işlerinde istihdam olunarak ortaya çıkan görüş ve istidadı sebebiyle evvela Maarif, sonra da Evkaf Nazırı oldu. 1307 (1881) tarihinde İstanbul’da irtihal ederek Süleymaniye Camii avlusunda defn edilmiştir.

(Netayicü’l-Vukuat) adı ile üç cildden meydana gelmiş olup 1294 (1877) senesinde basılan Osmanlı Tarihleri esasen Osmanlı Devletinin her asırda cari olan mülki nizamları, askeri kanunları ve mali idaresi ile sair teferruatını açıklamaya münhasır olmakla beraber bu maksadın layıkıyla meydana çıkarılması zımnında ale’l-usul meydana gelen olayları da nükteli bir surette toplu olarak terkim ve bir tekmile ilavesiyle asli maksadı tamamlanmış, ibaresi tatlı, munakkah bir tarihdir ki zamanımız vak’anüvis Abdurrahman Şeref Efendi’nin tahrir ettikleri iki cild (Tarih-i Devlet-i Osmaniye)lerinin bazı maddeleri ve hususiyle tekmileleri için başlıca kaynak olmuştur. (Dördüncü cildi de sonradan basılmıştır.).

(Hazinetü’l-Hisab) isminde basılmış bir hisabı da vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.